perjantai 24. syyskuuta 2021

Parapsykologian ja psi:n määrittelyä

 


Parapsykologian määritelmiä on aikojen kuluessa ollut monenlaisia. Määritelmät eivät aina välttämättä ole neutraaleja, vaan usein kuvastavat ennakkoasennetta, millä määriteltävää käsitettä lähestytään.

 

Parapsykologian määritelmiä

Suomenkielisessä Wikipediassä parapsykologia esitellään aluksi lyhyesti, linkki (1):

Parapsykologia on paranormaalien ilmiöiden tutkimusta.

Seuraavaksi pitää siis katsoa, mitä paranormaaleilla ilmiöillä tarkoitetaan, ja se kerrotaan omassa artikkelissaan lyhyesti:

Paranormaaleilla ilmiöillä tarkoitetaan luonnontieteellistä selitystä vailla olevia outoja ilmiöitä.

Suomenkielisen Wikipedian varsinainen parapsykologian määritelmä on tällainen:

Parapsykologialla tarkoitetaan yleisen määritelmän mukaan tiedettä, joka tutkii psi:tä ja ihmisen tietoisuuteen liittyviä paranormaaleja ilmiöitä. Määritelmä on ongelmallinen, sillä sekä psi että paranormaalit ilmiöt ovat vaikeasti määriteltävissä olevia käsitteitä. Joseph H. Rush on sanonut parapsykologian oppikirjassa, että psi viittaa kahteen parapsykologian ilmiöryhmään. ESP eli aistien ulkopuolinen havaitseminen ja PK eli psykokineesi muodostavat modernin parapsykologian tärkeimmät tutkimusryhmät.

Englanninkielisessä Wikipediassa parapsykologia määritellään seuraavasti:

Parapsychology is the study of alleged psychic phenomena (extrasensory perception, as in telepathy, precognition, clairvoyance, psychokinesis, a.k.a. telekinesis, and psychometry) and other paranormal claims, for example related to near-death experiences, synchronicity, apparitional experiences, etc. It is considered to be pseudoscience and is rejected by a vast majority of mainstream scientists.

No, miten sitten parapsykologian tutkijat itse määrittelevät tieteensä? Outoa, mutta itse PSI Encyclopediassa ei ole hakusanoja 'Parapsychology' eikä 'Psi', linkki (2). Esittelyssä todetaan vain lyhyesti:

‘Psi’ (the Greek letter ψ) is the modern collective term for the psychic functions of telepathy, clairvoyance, precognition and psychokinesis.

Parapsykologian kattojärjestö PA:n sivustolla ovat hakusanat 'Parapsychology' ja 'PSI', linkki (3).

Parapsychology

Term coined in German by Max Dessoir (1889) and adopted by J. B. Rhine in English to refer to the scientific study of paranormal or ostensibly paranormal phenomena, that is, psi; except in Britain, the term has largely superseded the older expression “psychical research;” used by some to refer to the experimental approach to the field.

PA:n sivuilta löytyi myös video, jolla näytetään kuvana Walter Lucadoun esittämä uusi määritelmä parapsykologialle, linkki (4):

Redefine parapsychology as the Investigation of "effects in entangled organizationally-closed systems".

"First law of the MPI": "Paranormal" phenomena (psi) are nonlocal macroscopic entanglement (ME)-correlations in socio-psycho-physical, self-organizing, organizationally closed systems, which are induced by the pragmatic information, which creates the system.


Kommentit parapsykologian määritelmiin

Yhteisenä piirteenä näyttää olevan, että parapsykologia määritellään enimmäkseen niiden ilmiöiden kautta, joita se tutkii. Wikipedioissa määritelmät ovat lähes asiallisia, mutta Wikipedioiden aidossa hengessä mukaan lisätään parapsykologiaan kuulumattomia ilmiöitä ja heti kerrotaan se tosiasia, että tieteen valtavirran edustajien suuri enemmistö pitää parapsykologiaa näennäistieteenä.

Wikipedioiden artikkeleita kirjoittaneiden skeptikkojen asiantuntemattomuus, epätäsmällisyys ja kielteinen ennakkoasenne tulevat selvästi esiin. Jos paranormaaleilla ilmiöillä tarkoitetaan vain sellaisia ilmiöitä, joille ei ole luonnontieteellistä selitystä, niin niiden käsittely jää vajaaksi. Myös psykologian käsitteillä ja sattumalla voidaan selittää näennäisiä psi-ilmiöitä. Psykokinesia ei käytännössä ole ESP:tä. Monia muitakin kriittisiä huomautuksia Wikipedioiden artikkeleista voisi tehdä.

Parapsykologien kirjoittamissa määritelmissä ei samanlaista sekavuutta esiinny. 'Psyykkinen tutkimus' on pitkälti korvautunut termillä 'parapsykologia'.Uutena tulokkaana näyttää kvanttimekaniikka tulleen mukaan määritelmien yhteyteen. On ilmeistä, että parapsykologian määritelmä palautuu neutraalin käsitteen 'psi' tai 'psi-ilmiö' määritelmään, josta jatkan seuraavassa.


Psi:n määrittelyä

Itse olen käyttänyt hyvin karkeata määritelmää psi-ilmöille, eli että psi on:

(1) selittämätöntä tiedon saantia (ESP) tai
(2) selittämättömiä fysikaalisia ilmiöitä, joissa tietoisuudella näyttää olevan osuutta (PK).

Filosofit tietenkin osaavat selittää tarkemmin, mitä tämä selittämättömyys on. Filosofi C. D. Broad (1949, linkki 5) on määritellyt yhdeksän perustavaa rajoittavaa periaatetta (Basic Limiting Principles), joita arkielämän tapahtumat yleensä noudattavat. Hän esittää varauman, että nämä periaatteet eivät ehkä ole kaiken kattavia eivätkä toisistaan täysin riippumattomia. Ne jakautuvat neljään pääryhmään, joista osassa on alakohtia. 

Esitän rajusti yksinkertaistetun, vapaasti käännetyn katsauksen näistä rajoittavista periaatteista alla.

(1) Syyn ja seurauksen yleiset periaatteet 
    (1.1) Tapahtumalla ei voi olla vaikutusta ennen sen tapahtumista.
    (1.2) Tapahtumat eivät vaikuta toisiinsa, ellei niiden välillä ole vaikutusmekanismia.
    (1.3) Ajallisesti tai paikallisesti eroavat tapahtumat eivät vaikuta toisiinsa ilman yhteyttä.

(2) Rajoitukset mielen vaikutuksessa aineeseen.
    Ajattelemalla ei voi suoraan vaikuttaa aineeseen.

(3) Mielen riippuvuus aivoista.
    Mielen tapahtumille tarvitaan välttämättä elävän ihmisen aivot.

(4) Tiedonhankinnan rajoitukset.
    (4.1) Henkilön on mahdotonta havaita fysikaalinen tapahtuma muuten kuin aistiensa kautta
    (4.2) Henkilö A ei voi tietää, mitä henkilö B kokee tai on kokenut, ellei B välitä tietoa siitä kertomalla, kirjoittamalla, elehtimällä jne.
    (4.3) Henkilön on mahdotonta ennustaa tulevaisuutta muuten kuin sattumalta tai päättelemällä kokemuksensa perusteella.
    (4.4) Henkilön on mahdotonta saada tietoa menneisyyden tapahtumista muuten kuin aistiensa välityksellä.

PA:n sivuilla on pitkä ja monipuolinen psi:n määritelmä:

PSI

A general blanket term, proposed by B. P. Wiesner and seconded by R. H. Thouless (1942), and used either as a noun or adjective to identify paranormal processes and paranormal causation; the two main categories of psi are psi-gamma (paranormal cognition; extrasensory perception) and psi-kappa (paranormal action; psychokinesis), although the purpose of the term “psi” is to suggest that they might simply be different aspects of a single process, rather than distinct and essentially different processes. Strictly speaking “psi” also applies to survival of death. Some thinkers prefer to use “psi” as a purely descriptive term for anomalous outcomes, as suggested by Palmer (1986, p. l39), who defines it as “a correspondence between the cognitive or physiological activity of an organism and events in its external environment that is anomalous with respect to generally accepted basic limiting principles of nature such as those articulated by C. D. Broad.”

Parapsykologian ja psi:n määritelmät tuskin pysähtyvät yllä esitettyihin esimerkkeihin. Aikojen kuluessa tieto lisääntyy ja käsitteitä voidaan täsmentää ja eritellä entistä tarkemmin.

  

Linkkejä

1. Wikipedia: Parapsykologia
https://fi.wikipedia.org/wiki/Parapsykologia

2. The PSI Encyclopedia
https://psi-encyclopedia.spr.ac.uk/

3. Parapsychological Association, Glossary
https://parapsych.org/section/53/glossary_of_psi.aspx

4. Ecology: Parapsychology’s Next Challenge | Renaud Evrard
https://www.youtube.com/watch?v=XOiYsDk2IuA

5. C. D. Broad (1949): The Relevance of Psychical Research to Philosophy. Published in the Philosophy 24 (1949): 291-309. Reprinted in C. D. Broad, Religion, Philosophy and Psychical Research (Routledge & Keagan Paul, 1953).
http://www.ditext.com/broad/rprp.html