perjantai 31. heinäkuuta 2009

Uushenkisyys


Päivitetty 16.9.2020

Muutin tämän jutun alkuperäisen nimen "New Age" nimeksi "Uushenkisyys", koska se nimitys näyttää olevan valtaamassa alaa. Nimitysten "uushenkisyys" ja "rajatieto" merkitysten väliseen suhteeseen minun on vaikeata ottaa kantaa. Joka tapauksessa rajatiedon lehdissä ja kirjoissa sisältö on enimmäkseen uushenkisyyttä. Monet ovat kuitenkin sitä mieltä, että vastaavuus ei ole kovinkaan täydellinen. Uushenkisyys on nykyään myös liiketoimintaa, joka antaa toimeentulon suurelle joukolle alan palveluiden ja tavaroiden tarjoajia.

Skeptikot eivät heidän kanssaan käymissäni keskusteluissa ole tehneet eroa tieteellisen parapsykologian ja uushenkisyyden välillä.


Uushenkisyyden määrittelyä

New Age -liikettä määritellään suomalaisessa Wikipediassa seuraavasti:
New Agesta on esitetty monenlaisia määritelmiä, eikä tutkimuksessa ole vielä yksimielisyyttä parhaasta määritelmästä. New Agella on tutkimuksessa tarkoitettu joukkoa erilaisia henkisyyteen liittyviä ilmiöitä, kuten astrologia, tarot, kanavointi, mediumismi, jooga sekä monet vaihtoehtoiset hoitomuodot. Etenkin alkuvaiheissaan 1970-luvulla New Age nähtiin liikkeenä, sillä sen on katsottu muistuttavan muita laajoja sosiaalisia liikkeitä kuten rauhanliikettä tai ympäristöliikettä. Nykyisin New Age voidaan määritellä joko liikkeeksi, joukoksi liikkeitä tai kulttuuriseksi ilmiöksi. Keskustelua käydään myös siitä, onko New Age uskontoa, aitoa henkisyyttä tai kumpaakaan. Jotkut nimittävät New Agea sekularisoituneeksi uskonnollisuudeksi. Määrittelyä vaikeuttaa ilmiön monimuotoisuus ja uskonnon määrittelyn ongelmat.
Wikipedian määritelmä on mielestäni hyvä. Merkillistä, että sissiskeptikot ovat jättäneet Wikipedian artikkelin näin neutraalin asiallisen sävyiseksi.


Uushenkinen maailmankuva

Yritän luonnostella uushenkistä maailmankuvaa vain yleisimpien, karkeiden mielikuvien avulla.

Tämän maailmankuvan mukaan ehkä kaikki maailmankaikkeuden planeetat ovat älyllisten olentojen asuttamia. Se on mahdollista siksi, että nämä olennot ovat hyvin monenlaisia eivätkä kaikki elä aineellisella tasolla. Valon nopeus ei ole näitä olentoja rajoittava tekijä. Avaruusolennoilla on enemmän tai vähemmän aineellisia aluksia, joilla lukemattomat ihmiset ovat jo vierailleet. Heille on tehty tuskallisiakin lääketieteellisiä kokeita, mutta yleensä hyvässä tarkoituksessa. Monet ovat jatkuvasti yhteydessä näihin avaruuden olentoihin.

Eritaajuiset värähtelyt määrittelevät niin sanotut olemisen tasot. Tasot ovat tavallaan sisäkkäisiä, joten ihminenkin vaikuttaa koko ajan useammalla tasolla. Aineen taso on karkein ja matalin. Kaikki on vain energiaa, joka ilmenee eri tavoilla.

Elävät olennot ovat jälleensyntyviä ja kehittyvät syntymästä toiseen yhä korkeammille henkisille tasoille. Karman laki vaikuttaa, että jokainen saa tarkalleen ansionsa mukaan. Henget vaihtelevat syntymäplaneettoja henkisen kehityksen tarpeiden mukaan. Ennen uutta syntymää sielu tekee sielunsuunnitelman, jota sitten lähtee toteuttamaan uudessa kehossaan. Jokaisella ihmisellä on henkiopas, joka auttaa tässä henkisessä kehityksessä. Opas voi vaihtua tarpeen mukaan.

Maapallolla on monenlaisia näkymättömiä olentoja, esimerkiksi kuolleiden ihmisten henkiä, enkeleitä, luonnonhenkiä, tonttuja, avaruusolentoja ja yksisarvisia. Aisteiltaan herkät ihmiset voivat niitä nähdä ja olla niihin älyllisessä yhteydessä. Ne voivat joskus näyttäytyä myös sellaisille, jotka eivät niitä yleensä näe.

Uushenkisyyden maailmankuvaan kuuluu edellä lueteltujen lisäksi suuri määrä käsitteitä ja asioita, esimerkiksi mediumismi, kanavointi, jooga, astrologia, tarot, tsakrat, synkronisiteetit, homeopatia ja Atlantis sekä monet vaihtoehtoiset hoitomuodot. Lisäksi kerrotaan energiasta ja värähtelyistä, jotka kuitenkin ovat jotain henkisempää kuin fysiikassa määritellyt suureet. Joitakin tieteellisiä käsitteitä on myös otettu mukaan, esimerkiksi kvantit ja perimän DNA.

Uushenkisyyden harrastajien mukaan nykytiede on väärässä ihmisen kehityksen suhteen. Jo miljoonia vuosia sitten on ollut ihmisiä, jotka ovat hallinneet tekniikkaa ja osanneet käyttää levitaatiota apunaan suurten kivien nostelussa.

Uushenkisyyden maailmankuvasta saa käsityksen nimimerkki Shadow Cameran haastatteluvideoilta (Linkki 1) ja myös nimimerkki Kuparikettu tarjoaa videoillaan kattavan esittelyn (Linkki 2). Avaruudellisista asioista saa kuvan Shadow Cameran Tähtitunti-sarjasta.


Henkinen kehitys

Uushenkisyyden tärkeimpänä päämääränä näyttää olevan henkinen kehitys, jonka tärkeä työkalu on meditaatio. Suomenkielisessä Wikipediassa meditaatiota luonnehditaan seuraavasti:
Meditaatio on harjoitus, jossa yksilö kehittää sisäänpäin kääntyneen itsetarkkailun muodossa omaa mieltänsä, tai harjoittaa erilaisten tietoisuuden tilojen saavuttamista. Päämääränä voi olla saavuttaa jotain hyötyä, oppia tiedostamaan mielen sisältö ilman että samastuu siihen, tai pelkkä harjoitus itsessään voi olla jo päämäärä.
Kupariketun mukaan meditoinnilla eli mietiskelyllä pyritään sisäiseen eheytymiseen. Henkistä kehitystä edistetään hänen mukaansa myös liikunnalla, terveellisellä ruokavaliolla sekä hengitys- ja rentoutusharjoituksilla. Ohjatut meditointiharjoitukset aloitetaan yleensä rentoutuksella ja usein ne jatkuvat selvillä hypnoottisilla suggestioilla. Suositellut itsenäiset samantyyppiset harjoitukset ovat vastaavasti autohypnoosia.

Avuksi käytetään myös erilaisia tarjolla olevia terapioita, joita auttajat ovat oppineet monilla kursseilla. Sisäisen eheytymisen saavuttaminen edellyttää itsensä tuntemisen oppimista.


Kokemuksista

Shadow Cameran haastatteluista selviää, että monen ihmisen henkinen elämä on saanut alkunsa jo lapsuudessa koetuista kokemuksista. Heistä on voinut tulla näkijöitä, jotka lähes koko elämänsä ajan aistivat enemmän kuin tavalliset tallaajat. Myös myöhemmän iän oudot kokemukset ja kuolemanrajakokemukset johtavat usein henkisyyden pariin. Jotkut ovat saaneet elämää muuttavan kokemuksen jollakin kurssilla, jolle ovat sattumalta tai "sattumalta" osallistuneet. Uushenkisistä julkaisuista ja kursseilta monet ovat sitten saaneet teoreettista selitystä kokemuksilleen.

Pidän hyvin merkillisenä sitä, että lapsilla on monimutkaisia spontaaneja kokemuksia, jollaisia ei ole vielä voinut ehtiä oppia ympäristöstä. Nämä kokemukset toistuvat merkillisen samantyyppisinä, kuten esimerkiksi ufosieppauksina ja jälleensyntymismuistojen esiin tulona. Monet kertovat pieninä lapsina nähneensä aikuisista sellaisia asioita, joita heidän ei olisi ollut mahdollista saada tietoonsa normaalitietä. Niitä he sitten varomattomasti möläyttelivät julki ja saivat siitä nuhteita. He myös näkivät ympärillään olentoja, joita muut eivät nähneet ja joista vanhemmat kielsivät höpsimästä. He jopa näkivät tulevia tapahtumia. Aikansa he luulivat, että kaikki näkevät samalla tavalla. Kun heidän juttujaan oudoksuttiin, niin monet lopettivat niiden kertomisen.

Uushenkisyyden harrastajat tuntuvat usein olevan aisteiltaan hyvin herkkiä ja heillä on vahvoja intuitioita. He ilmeisesti myös pääsevät helposti mukaan esimerkiksi ohjattuun meditaatioon ja annettuihin suggestioihin.

Kerrotuissa kokemuksissa olisi paljon tärkeätä tutkimista parapsykologian ja ufologian kenttätutkijoille, sillä mukana on epäilemättä myös aitoja psi-kokemuksia. Valitettavasti näistä ei kuitenkaan saada laadukasta tutkimusaineistoa mahdollisille havaintojen kerääjille. Lähes poikkeuksetta kokijat eivät tee tuoreeltaan muistiinpanoja eivätkä dokumentoi tapahtumia millään muullakaan tavalla. Perusteluna olen joskus nähnyt kirjoitettavan, että heillä ei ole tarvetta todistella kokemuksiaan kenellekään muulle – riittää kun he itse tietävät mistä on kysymys. Heitä ei liikuta se seikka, että maailma olisi hyvin erilainen paikka, jos valtavirran tieteissä yleisesti hyväksyttäisiin psi-ilmiöiden olemassaolo ja ilmiöitä tutkittaisiin nykyistä laajemmin.


Kriittisyyden puute

Uushenkisyyden piirissä uskotaan yleisesti asiat sellaisinaan, ilman tulkintamahdollisuuksien huomioimista ja ilman vertailuja ja tarkistuksia. Periaatteena on usein, että mikä tuntuu sydämessä hyvältä, se on totta, tai että intuitio on totta. Toisinaan näin kyllä onkin, mutta valitettavasti ei aina. Monet pitävät päässään kuulemiaan ääniä henkimaailmasta tai avaruusolennoilta tulevina, vaikka muitakin mahdollisuuksia on olemassa. Varsin yleisinä esiintyviä harhoja ja tavallisten ilmiöiden väärintulkintoja pidetään tarpeettoman usein "yliluonnollisina" ilmiöinä.

Opettajilta saatua tietoa, kanavoitua tietoa ja jopa kansantarinoiden tietoa yksinkertaisista aineellisista asioista pidetään uushenkisyydessä toisinaan luotettavampana kuin tieteellisesti todettuja asioita. Perusteluna on joskus se, että tiede muuttuu aikojen kuluessa, mutta ikuiset totuudet eivät milloinkaan muutu. Näin perustelevat eivät ole ymmärtäneet kahta asiaa – mahdollisuutta tietojen erilaisiin tulkintoihin ja tieteen kehityksen luonnetta. Tieteeseen kuuluu asioiden ymmärtämisen jatkuva tarkentuminen uusien havaintojen ja teorioiden seurauksena. Suuret murrokset ovat harvinaisia, mutta niitäkin on tapahtunut. Hyvin tehtyä tieteellistä työtä ei tarvitse mitätöidä, vaan sen arvo säilyy, ainakin kyseiseen historialliseen tilanteeseen suhteutettuna.

Kriittisen arvioinnin puuttuminen aiheuttaa sen, että uushenkisyyteen uskova on usein helposti huijattavissa. Vuonna 2001 Suomessakin oli esillä "maailman parhaan selvänäkijän" Maria Duvalin läpinäkyvä kansainvälinen huijaus. Tapauksesta on tietoja englanninkielisessä Wikipediassa (Linkki 3). Duvalin ensin ilmaisten ja jatkossa postiennakolla maksettujen kirjeiden ja lopulta uhkaus- ja kiristyskirjeiden piti olla henkilökohtaisen katsomisen tuloksia. Huijaus oli siten läpinäkyvä, että henkilökohtaisesti allekirjoitetut kirjeet olivatkin selvästi tietokoneella tuotettuja tekstejä. Myös kirjeissä esitetyt näkemiset olivat niin ympäripyöreitä ja Duvalin omakehu niin vahvaa, että sen olisi pitänyt herättää epäilyksiä.

Jos Duvalin kirjeiden tilaajat olisivat keskenään vertailleet saamiaan kirjeitä, niin he olisivat huomanneet, että ne olivat tilaajan tiedoin varustettuja identtisiä joukkokirjeitä. Huijaus kuitenkin tuotti Suomessakin 30 000 asiakasta julkisuudessa olleiden arvioiden mukaan. Itsekin autoin puhelimitse erästä vähävaraista kysyjää säästämään 70 mk, kun sanoin, että hänen ei pidä lunastaa kahta postissa odottavaa kirjettä.

Kentällä esiintyy meedioita ja selvänäkijöitä, jotka ovat pelkkiä rahastavia huijareita. Heidän käyttämänsä menetelmä on ns. kylmäluenta, jossa näkijä kokemuksensa pohjalta esittää yleisluontoisia ehdotuksia ja epämääräisiä kysymyksiä. Kun asiakas vastaa ja antaa täsmennyksiä asioihin, niin näkijä syöttää tiedot takaisin ikään kuin ne olisivat hänen omia näkemisiään. Myöhemmin asiakas sitten valitettavan usein kertoo, että "hän tiesi kaiken elämästäni", vaikka näkijän ei itse asiassa tarvinnut tietää yhtään mitään. Menetelmästä on olemassa skeptinen lyhyt video, jolla menetelmää esitellään (Linkki 4).

Seura-lehden artikkelissa eräs katumapäälle tullut, jonkin nimeämättömän yrityksen palkkalistoilla ollut näkijähuijari kertoo työstään, linkki (5). Se on korutonta kertomaa yksinäisistä ja kärsivistä ihmisistä, jotka vain haluavat uskoa.

En kuitenkaan kannata tämän huijarin esittämää täydellistä näkijöiden nollaamista. Kenttään jonkin verran tutustuneena olen vakuuttunut, että ylivoimaisesti suurin osa itsenäisesti toimivista näkijöistä on vilpitöntä ja rehellistä joukkoa ja suurimmalla osalla heistä on myös aitoa näkemiskykyä, joka ei kuitenkaan useimmiten ole läheskään niin erehtymätöntä kuin kerrotaan.Epäilyttäviä uskomuksia

On olemassa monia aineellisia asioita, joista uushenkisyydessä pidetään omista lähteistä saatuja tietoja parempina kuin tieteen tarjoamia käytännön tosiasioita. Esimerkiksi väitetystä planeetta Nibirusta eli planeetta-X:stä tai Auringon viereen muodostumassa olevasta uudesta aineellisesta auringosta annettuja tietoja ei tarkisteta tähtitieteilijöiltä, 24-säikeisestä DNA:sta ei kysytä biologeilta eikä ontosta tai suuria asumisonkaloita sisältävästä maapallosta kysytä geologien mielipidettä, joka olisi varmistettua oikeata tietoa. Toisinaan perusteluna on se, että tieteentekijöiden uskotaan syystä tai toisesta salaavan oikeita tietoja suurelta yleisöltä.

Kuten on meillä kaikilla, niin myös uushenkisen maailmankuvan omaksuneen on vaikeata luopua käsitystensä paikkansa pitämättömistä osista edes äärimmäisen selvien käytännön tosiasioiden edessä. Perustavaa laatua olevista ideoista luopuminen on kovin tuskallista ja siksi maailmankuvan korjauksia näyttääkin tapahtuvan harvoin. Itse olen muutaman kerran joutunut luopumaan uskomuksistani. Se oli kovin tuskallista, joten olen oppinut varomaan perusteettomien uskomusten syntymistä itselleni.

Olen löytänyt netistä kolme omakohtaisesti kerrottua tapausta täydellisestä kääntymisestä uushenkisyydestä skeptismiin. Yksi kääntymys on melkoista nuorisosekoilua ja yhtä hyvää tapausta en enää löytänyt. Yhden tapauksen linkki toimii edelleen (Linkki 5), joten suosittelen siihen tutustumista. Juttu on ilmeisesti kirjoitettu niin pian kääntymyksen jälkeen, että siinä mielestäni ihannoidaan skeptismiä liian kritiikittömästi.

Aikaisemmin pidin uushenkisyyden edustajien viittauksia Atlantikseen vain henkisinä tulkintoina, koska mielestäni oli sula mahdottomuus, että yhden uponneen saaren korkeasta teknisestä kulttuurista ei olisi näkyvissä mitään jälkiä mantereilla. Olen kuitenkin huomannut, että tällaisia jälkiä on olemassa, vaikka valtavirran arkeologit niiden tärkeän merkityksen kiistävätkin. Jäljet ovat kuitenkin avoimesti kaikkien nähtävillä historiallisilla paikoilla ja museoissa eri puolilla maailmaa. On käsittämätöntä, miten kivi- ja pronssikauden ihmiset olisivat saaneet sellaista aikaan kuparitaltalla, kivivasaralla ja muulla ajan tekniikalla. Olen perustanut toisen blogin näiden ihmeiden esittelemiseen. Ansiokkaimmin tällaisia jälkiä mielestäni esitellään linkin (7) YouTube-kanavalla.

- - -
Tämä juttu voi joidenkin mielestä olla vinoutunut materialistiseen ja skeptiseen suuntaan. Materialismi aiheutuu luonnontieteellisestä perustastani ja siitä, että minulla ei ole ollut valveilla muuntuneita tietoisuudentiloja eikä vahvoja intuitioita. En kuitenkaan kiellä erittäin vahvojen ja toistaiseksi huonosti tunnettujen henkisten voimien olemassaoloa.

Ohjattu meditointi ei minulla toimi, koska en saa suggeroituja tuntemuksia ja mielikuvia. Itsetuntemusta ja henkistä kehitystä arvostan suuresti, joten uushenkisyyden terapeutit parhaimmillaan tekevät mielestäni arvokasta työtä ihmisten auttamiseksi.


- - -
Linkkejä

1. Shadow Cameran YouTube-kanava
https://www.youtube.com/channel/UCfvxYaBKSjeaJd_j-Suk87g

2. Kupariketun YouTube-kanava
https://www.youtube.com/channel/UCU31leKGEEtYXztVORlmvVA

3. Maria Duval scam
https://en.wikipedia.org/wiki/Maria_Duval_scam

4. Ville Mäkipelto: MITEN SELVÄNÄKIJÄT & SAARNAAJAT TIETÄVÄT ASIOITA IHMISISTÄ?
https://www.youtube.com/watch?v=tqGXFyfEhu0

5. Aarno Malin: Rahat pois herkkäuskoisilta! Entinen ”selvänäkijä” tunnustaa: ”Kaikki me puhelinennustajat olemme huijareita”
https://seura.fi/asiat/tutkivat/katuva-puhelinennustaja-nain-huijasin-ihmisia-uskomaan-povauksiini/

5. Karla McLaren: Bridging the Chasm between Two Cultures
Skeptical Inquirer Volume 28.3, May / June 2004
https://www.csicop.org/si/show/bridging_the_chasm_between_two_cultures

6. UnchartedX-kanava
https://www.youtube.com/channel/UC2Stn8atEra7SMdPWyQoSLA

tiistai 7. heinäkuuta 2009

Parapsykologian kenttä
Päivitetty 20.9.2020

Jo ihmisen historian alkuhämäristä lähtien on kirjoitettu muistiin merkillisiä tapahtumia, joita on voinut sattua kenelle hyvänsä. Lisäksi aina on ollut ja edelleen on henkilöitä, jotka ovat kertoneet näkevänsä kaukana parhaillaan tapahtuvia asioita tai saavansa tietoa menneistä ja tulevista asioista. Monet kertovat voivansa välittää tietoja henkimaailmasta tai jopa näkevänsä kuolleiden henkiä. 

Parapsykologian järjestelmällinen tieteellinen tutkimus lähti liikkeelle spontaanitapausten keräilyllä ja tarkistuksilla sekä meedioiden tutkimisella. Aluksi ilmeisesti haluttiin tieteen keinoin osoittaa henkimaailma ja persoonallisuuden kuolemanjälkeinen jatkuminen käytännön tosiasioiksi. Muutamassa kymmenessä vuodessa tuli selväksi, että tuon tavoitteen toteuttaminen oli mahdotonta. Optimistisissa odotuksissa jouduttiin pettymään ensimmäisen kerran ja sen jälkeen on tullut muutamia pettymyksiä lisää.Parapsykologian käsitteistä


Parapsykologian tieteellisen tutkimuksen alkuaikoina tutkimusalaa nimitettiin psyykkiseksi tutkimukseksi, Psychical Research. Myöhemmin nimitykseksi vakiintui parapsykologia. Tutkittavia ilmiöitä nimitettiin aluksi paranormaaleiksi ilmiöiksi. Paranormaalius on kuitenkin laaja ja vaikeasti normaalista erotettavissa oleva käsite ja se on vapaan arkikäytön vuoksi saanut hiukan epäilyttävän maineen. Siksi tutkijat ottivat käyttöön selvemmin rajatun ja neutraalimman käsitteen psi-ilmö, jonka takana olisi tuntematon tekijä psi.

Karkeasti määriteltynä psi-ilmiöitä on kahdenlaisia – selittämättömällä tavalla saatu oikea tieto (ESP) ja selittämättömät fysikaaliset ilmiöt eli psykokinesia (PK). Nimensä mukaan PK tapahtuu olosuhteissa, joissa ihmisen psyykellä näyttää olevan jotakin tekemistä ilmiön kanssa. Parapsykologian tutkimus puolestaan jakautuu karkeasti spontaanitapausten tutkimiseen ja kokeelliseen tutkimukseen. Poltergeist-ilmiöiden ja erikoishenkilöiden tutkimuksessa voidaan parhaimmassa tapauksessa toteuttaa kumpaakin menetelmää rinnakkain.

Psi:n määrittelyssä on heikkoutena se, että siinä käytetään kriteerinä vain negatiivisuutta eli tapahtumien selittämättömyyttä. Psi-ilmiöiden taustamekanismit ovat aistihavaintojen tavoittamattomissa ja vain näiden mekanismien lopputulokset ovat aistein havaittavissa.

Koska psi-ilmiöiden taustaprosessit tapahtuvat pimennossa, niin ilmiöiden nimettyjä osa-alueita on syytä pitää vain alustavana jaotteluna. Yksittäiselle ilmiötyypille voidaan keksiä useampia selitysmalleja. Esimerkiksi telepatia voisi olla 'lähettäjän' psykokinesiaa 'vastaanottajan' aivoissa, 'vastaanottajan' selvänäköä 'lähettäjän' aivoista, 'vastaanottajan' ennaltatietämistä tulevista tarkistuksista tai 'vastaanottajan' psykokinesiaa 'lähetettävän' aiheen valinnassa. Jälleensyntymismuistot voisivat olla peräisin todellisesta jälleensyntymisestä, super-ESP:tä tai 'edellisen persoonallisuuden' hengen possessio.Spontaanitapaukset

Tärkeimmät massatiedottajat ovat viime vuosikymmeninä varoneet julkaisemasta spontaanitapauksista neutraaleja uutisia ja vakavamielisiä yhteenvetoja. Syynä lienee ollut hyvinkin aiheellinen pelko, että muuten tulee leimatuksi huuhaa-tiedottajaksi, ja siksi on ollut turvallisinta tuoda esiin vain skeptisiä näkökantoja. Viime vuosina tilanne Suomessa on selvästi muuttunut, kuten olen kaavaillut toisaalla täällä.

Parapsykologian tutkijat ovat muutaman vuosikymmenen ajan vain vastaanottaneet kertomuksia spontaanitapauksista, mutta sen jälkeen niistä ei ole kuulunut mitään. Parapsykologit ovat valitettavan paljon laiminlyöneet tapausten kenttätutkimusta enkä ole viime vuosilta löytänyt heidän julkaisemiaan tapauskokoelmia tai yhteenvetoja tapauksista.

Spontaanitapauksina kerrotaan yleensä arkipäivän ilmiöitä kuten esimerkiksi ennusunia, merkillisiä yhteensattumia ja pikkuesineiden siirtymisiä. Vahvojakin ilmiöitä esiintyy, esimerkiksi apportteja ja raskaiden esineiden siirtymisiä. Ihmisen kuoleminen näyttää olevan raju tapahtuma, koska sen ympäriltä kerrotaan paljon psi-ilmiöitä, esimerkiksi vainajan ilmestymisiä tutuille, kellojen pysähtymisiä, kuvien putoamisia ja selittämättömiä ahdistuksen tunteita. Vaikka nämä ilmiöt ovat yleisiä, niin joukkotiedotusvälineistä niistä ei löydy uutisia.

Tarpeellisten tietojen ja keskustelun puuttumisen takia kokijat usein jäävät kokemustensa kanssa yksin ja turhaan pelkäävät kokemuksiaan. Kun kysymys lisäksi toisinaan on arkaluontoisista asioista, niin niistä kertominen on vaikeaa. Kyseessä on noidankehä, jonka vuoksi spontaanitapaukset ovat yhä pahemmin jääneet pimentoon.

Spontaanitapauksista saadaan eniten irti silloin, kun niitä on kerättynä mahdollisimman suuri, hyvin tutkittu joukko ja yksittäisistä tapauksista on käytettävissä tarkkoja ja luotettavia yksityiskohtia. Kenttätutkimuksella pyritään juuri tällaisen aineiston keräämiseen.

Rhinen käyttämät Zener-kortit, lähde Wikipedia

Kokeellinen tutkimus

Spontaanitapaukset ovat ennalta arvaamattomia, joten niiden olosuhteet ovat huonosti hallinnassa ja tapauksia voidaan tutkia vasta jälkikäteen. Parapsykologian tutkijat huomasivat jo varhaisessa vaiheessa, että psi-ilmiöiden tieteellinen hyväksyntä vaatisi tarkasti kontrolloitua kokeellista tutkimusta. J. B. Rhine aloitti 1930-luvulla laajan ja menestyksekkään kokeellisen tutkimuksen korttien arvauskokeilla, telepatiakokeilla ja PK-kokeilla.

Parapsykologian tutkijat käyttävät kokeellisessa työssään monia tieteen valtavirran menetelmiä kuten esimerkiksi fysiologisia mittauksia, psykologisia testejä ja satunnaisgeneraattoreita. Kokeiden toteutuksessa ja tulosten tarkastelussa käytetään valtavirran tutkimusperiaatteita kuten esimerkiksi kaksoissokkouttamista ja tilastollisia menetelmiä.

Parhaissa tutkimuksissa on tehty ja yhä useammin tehdään kiinteä tutkimussuunnitelma, jonka etukäteen päätetyistä koemääristä ja tilastollisista tarkasteluista ei saa poiketa. Jos huomataan kiinnostavia riippuvuuksia ja muutostarpeita, niin ne voidaan toteuttaa vasta uudessa tutkimuksessa. Douglas Stokes (2007) on tehnyt melko laajan katsauksen parapsykologian kokeellisesta tutkimuksesta, linkki (1).

Kokeellinen tutkimus jakautuu karkeasti kahteen tyyppiin – psi-ilmiöiden olemassaolon osoittamiseen tähtäävään tutkimukseen ja "prosessiorientoituneeseen" eli ilmiöiden taustamekanismien selvittämiseen tähtäävään tutkimukseen. Onnistunut prosessiorientoitunut tutkimus tekisi mahdolliseksi mahdollisimman kattavan teorian kehittämisen parapsykologiaan ja antaisi loppujen lopuksi myös parhaan näytön ilmiöiden olemassaolon osoittamiseksi.

Ongelmat ovat kuitenkin vaikeita eikä tieteen valtavirtaa vakuuttaneita koetuloksia ole toistaiseksi saatu. Kokeellinen tutkimus tuottaa useimmiten kovin heikkoja vaikutuksia, mikä edellyttää suuria koemääriä ja niiden tilastollista tarkastelua. Tilannetta huonontaa lisäksi "psi-missing" eli joidenkin koehenkilöiden järjestelmällisesti väärät arvaukset. Tämä ilmiö vaatii entistäkin suurempia koemääriä signaalin erottamiseksi hälystä.

Prosessiorientoitunut tutkimus on tuottanut joitakin alustavia tuloksia. Esimerkiksi on huomattu, että parhaita koetuloksia yleensä tuottavat psi-ilmiöiden olemassaoloon uskovat koehenkilöt, myönteinen ja kannustava ilmapiiri kokeissa ja kokeenjohtajien vahva motivaatio.

Viime vuosikymmeninä on kokeellisesti tutkittu paljon parapsykologiaan liittyvää psykologiaa, kvantti-ilmiöitä ja mikro-PK:ta. Parapsykologia on hiljalleen näivettynyt rahoituksen puutteesta ja sen asema itsenäisenä tieteenalana alkaa olla uhattuna. Parapsykologit eivät ole saaneet sanomaansa uskottavaksi tieteen valtavirran edustajien keskuudessa eikä merkkejä paremmasta ole mielestäni näkyvissä. Suuri yleisö puolestaan tuskin on kovinkaan kiinnostunut hankalan monimutkaisista koejärjestelyistä ja tuloksista, joissa todetaan, että joka 20 000:s bitti edusti psi-ilmiötä ja loppu oli satunnaiskohinaa.

Parapsykologian kokeellisen tutkimuksen yhteydessä esiintyy melko paljon myös oheistutkimusta, esimerkiksi tutkimusta ihmisten uskomuksista ja psykologisesta suuntautuneisuudesta sekä keskustelua vilpin mahdollisuuksista ja niiden poissulkemisesta.

Parapsykologia tieteenä

Skeptikot ovat mm. Wikipedian välityksellä onnistuneet leimaamaan parapsykologian pseudotieteeksi. Myöskään tieteen valtavirta ei tunnista eikä tunnusta psi-ilmiöiden olemassaoloa. Olen tarkastellut parapsykologian tieteellisyyttä toisaalla täällä (Onko parapsykologia tiede?).

Parapsykologia on osoittautunut voimakkaita tunteita herättäväksi tutkimusalaksi. Ilmeisenä syynä on se, että siinä ovat kyseessä maailmankuvan perusteet, ja omaksuttujen peruskäsitysten horjuminen on meille kaikille äärimmäisen tuskallista.

Kattavan teorian puuttuminen ei tee parapsykologian tutkimusta mahdottomaksi. Spontaanisti saatuja tietoja, aistein tehtyjä havaintoja, fysikaalisten ilmiöiden tallennettuja vaikutuksia ja saatuja koetuloksia voidaan tutkia mielin määrin. Parapsykologian tutkimus maailmassa on tällä hetkellä kovin vähäistä. Ankaran arvostelun takia kokeiden kaksoissokkoutus on rutiinikäytössä ilmeisesti yleisemmin kuin millään muulla tieteenalalla.

Näyttää siltä, että parapsykologian läpimurto yleisesti tunnustetuksi tieteeksi ei tapahdu tieteen valtavirran aloitteesta. Valtavirralla olisi ollut jo useita vuosikymmeniä aikaa tutustua parapsykologian tutkimukseen, mutta se ei ole sitä tehnyt. Käsittääkseni parapsykologian tilanne ei jatkossakaan parane ilman suuren yleisön taholta tulevaa painetta psi-ilmiöiden tutkimuksen lisäämiseen. Kenttätutkimuksen voimistuminen ja sen tulokset varmasti lisäisivät mielenkiintoa ja veisivät tähän suuntaan.

Parapsykologia näyttää viime vuosina psykologisoituneen entistä enemmän – asia, jota en pidä hyvänä alan tulevaisuuden kannalta. Mutta jonkin verran rahoitusta on saatu, kun parapsykologian sijasta on kerrottu tutkittavan "anomalistista psykologiaa", Anomalistic Psychology.


Linkkejä

1. Douglas Stokes (2007): The Evidence for Psi: Experimental Studies.
Kirjasta "The Conscious Mind and the Material World: On Psi, the Soul and the Self by Douglas M. Stokes (2007-05-15)"
http://www.newdualism.org/papers/D.Stokes/Experimental_Psi.html

sunnuntai 5. heinäkuuta 2009

Parapsykologian linkkejä

Päivitetty 16.7.2021

Parapsykologiaan tutustuminen Internetin kautta on työlästä, koska kyseessä on monipuolinen ja kovin hajanainen tieteenala. Suuri hankaluus on myös se, että parapsykologia rajoittuu uushenkisyyteen jatkumon välityksellä siten, että ankaran kriittinen tieteellisyys vähitellen muuttuu yhä kritiikittömämmäksi, eikä henkisyys-päässä loogista lähdekritiikkiä esiinny enää nimeksikään. 

Skeptikot pyrkivät mitätöimään parapsykologisen tutkimuksen ja he ovat mm. vesittäneet Wikipedian perusteellisesti. Tästä syystä kaikki parapsykologiaa koskeva tieto on tarkistettava monipuolisesti useammasta lähteestä. Yritän tällä jutulla helpottaa jyvien erottelemista akanoista.


Yleissivustoja

Yleissivustojen avulla pääsee kiinni parapsykologian verkostoon ja lukemaan ilmaiseksi hyvin suuren määrän alan artikkeleita.

Parapsychological Association (PA)
http://www.parapsych.org/

Society for Psychical Research (SPR)
http://www.spr.ac.uk/

Parapsychology Foundation (PF)
http://www.parapsychology.org/

Koestler Parapsychology Unit
https://koestlerunit.wordpress.com/

Annalisa Ventolan blogi
http://publicparapsychology.blogspot.com

Society for Scientific Exploration (SSE)
(muutakin kuin parapsykologiaa)
http://www.scientificexploration.org/

George P. Hansenin kotisivut
http://www.tricksterbook.com/

Dean Radinin blogi (arkistoitu)
Paljon hyvää asiaa parapsykologiasta. En henkilökohtaisesti ole kaikista asioista aivan samaa mieltä kuin Radin – ehkä siksi, että peruskoulutuksemme ovat eri aloilta.
http://deanradin.blogspot.fi/


Vapaasti luettavissa olevaa aineistoa

European Journal of Parapsychology
Julkaiseminen on lopetettu, vanhoja numeroita vapaasti luettavissa.
http://ejp.wyrdwise.com

Journal of Scientific Exploration
http://www.scientificexploration.org/journal-library

PA:n sivuilla on vuotuisten kokoontumisten abstrakteja, joista voi tarkistaa, mitä aiheita eri vuosina on tutkittu
http://www.parapsych.org/section/24/convention_abstracts.aspx


Tietosanakirjoja

Kun skeptikot ottivat Wikipedian hallintaansa, niin parapsykologian tutkijat ja vakavat harrastajat joutuivat tekemään oman tietosanakirjansa. Siitä on saatavissa luotettavaa, monipuolista tietoa alalta. Psi Encyclopedia
https://psi-encyclopedia.spr.ac.uk/

Parapsykologiasta saa käsityksen tutustumalla PA:n FAQ-sivustoon. Esittely ei mielestäni ole paras mahdollinen, koska siinä kuvastuu viime vuosikymmeninä vallinnut psykologian ja mikrotason ilmiöiden suosiminen ja spontaanitapauksien laiminlyöminen.
https://www.parapsych.org/section/36/frequently_asked_questions.aspx

Kysymyksistä on myös vanha suomennos, josta alkuperäiseen sivustoon tehdyt päivitykset puuttuvat.
http://www.pcuf.fi/~msiivola/para2000/perus/parafaq.html


Parapsykologian periaatteita valaisevia artikkeleita ja videoita

Carlos S. Alvarado, Ph.D.: WHAT IS PARAPSYCHOLOGY?
http://www.pflyceum.org/64.html

Lecture by Stephen E. Braude on the Photographs of Ted Serios
http://www.youtube.com/watch?v=V34EjMHzTkg

Jeffrey Mishlove on tehnyt arvokkaan tallentamisteon haastattelemalla suuren joukon erittäin kokeneita erilaisten henkisten alojen vaikuttajia. Hänen kanavansa linkki on alla.
New Thinking Allowed with Jeffrey Mishlove
https://www.youtube.com/channel/UCFk448YbGITLnzplK7jwNcw


Parapsykologit ja skeptismi

Skeptical About Skeptics
http://www.skepticalaboutskeptics.org/

PA – Skepticism
https://www.parapsych.org/section/49/skepticism.aspx

Skeptical Concepts
https://sites.google.com/site/skepticalconcepts/home

lauantai 4. heinäkuuta 2009

Miksi tämä blogi?


"Vapaa" tietosanakirja

Päivitetty 29.2.2020

Parapsykologia on tällä hetkellä tuntematon tieteenala suuren yleisön ja tieteen valtavirran edustajien keskuudessa. Tämän blogin tarkoitus on tehdä aihetta tunnetummaksi tarjoamalla pitkän harrastusaikani kuluessa löytämiäni asioita laajempien piirien luettavaksi. Tämä ei ole tavallinen ajankohtaisblogi, vaan pyrin vähentämään otsikoiden lukumäärää ja asioiden päällekkäisyyttä päivittämällä valmiita juttuja tarpeen mukaan.

Itse olen enemmän kiinnostunut fysikaalisista spontaanitapauksista kuin psykologisluonteisesta kokeellisesta tutkimuksesta. Tämä on väistämättä vaikuttanut juttujeni valintaan ja sisältöön.

Jos joku löytää selvän asiavirheen tästä blogista ja ilmoittaa siitä minulle, niin lupaan korjata virheen kohtuullisessa ajassa. Huomaan korjaustarpeen parhaiten sähköpostistani (okivi at gmail.com), jonne toivon myös saavani ilmoituksia psi-spontaanitapauksista ja varsinkin edelleen aktiivisista poltergeisteista.


Parapsykologia luokittelujärjestelmissä

Parapsykologian jääminen tuntemattomaksi ilmenee selvästi siitä, miten ala sijoittuu kirjakauppojen, kirjastojen ja keskustelufoorumeiden luokitteluketjuissa, esimerkiksi seuraavasti:

1. Suomi24-foorumi

Keskustelu
-Yhteiskunta
--Uskonnot ja uskomukset
---Rajatieto
----Parapsykologia

Ja millaisessa seurassa parapsykologia siellä omalla tasollaan onkaan:
Magia, New age, Taikausko ja Tarot

Parapsykologia on tieteenala, jolla ei ole mitään tekemistä uskontojen, uskomusten, taikauskon eikä magian kanssa, paitsi silloin kun parapsykologian tutkijat tarkastelevat niitä aiheita tieteellisin menetelmin, esimerkiksi yksittäistapausten totuusarvon selvittelyssä tai vertailutarkoituksessa.

Aika merkillistä on, että skeptismiä puolestaan pidetään tieteellisenä – esimerkiksi Suomi24-foorumissa skeptismi esiintyy tieteen osiossa.

2. Iconclass-luokittelujärjestelmä (Järjestelmän PDF ei näytä enää olevan netissä vapaasti saatavissa)
Iconclass on rakenteeltaan hierarkinen luokitusjärjestelmä, jonka avulla on mahdollista ryhmitellä taideteosten ja valokuvien aiheet systemaattisesti.
Parapsykologia sijoittuu tässä kuvien hierarkiassa seuraavasti:

1 Uskonto ja uskomusmaailma
   13 magiikka, yliluonnollisuus, okkultismi
       13H parapsykologia

Samalla tasolla parapsykologian kanssa esiintyvät mm. seuraavat aiheet:
taikuus, loitsiminen (paha silmä, muodonmuutos, parantamiset, jne.), ennustaminen, magiikka, taikausko ja kansanomaiset uskomukset.

Valitettavan monista luokitusjärjestelmistä parapsykologia puuttuu kokonaan, mm. oman kirjastoni luokituksesta.


Parapsykologia Suomessa ja ulkomailla

Suomessa parapsykologian tilanne on huono. Täällä ei ole moneen vuosikymmeneen ollut mahdollisuutta yliopistojen puitteissa tutkia psi-ilmiöiden mahdollista esiintymistä niiden totuusarvon kannalta. Esimerkiksi on voitu tutkia 'yliluonnolliseen' uskomista tai 'yliluonnollisen' esiintymistä kansantarinoissa. Viime aikoina on sentään julkaistu ja tutkittu outoja kokemuksia mm. niiden vaikutusten kannalta. Varmuuden vuoksi opinnäytteissä on yleensä kerrottu, että tutkimuksessa ei oteta kantaa aitojen paranormaalien eli psi-ilmiöiden olemassaoloon.

Ulkomailla parapsykologian tutkimus tapahtuu enimmäkseen yliopistojen ulkopuolella ja ilman julkista rahoitusta. Useimmissa tietolähteissä parapsykologian kerrotaan olevan pseudotiedettä.


Parapsykologia Wikipediassa

Suomalaisessa Wikipediassa on muutamien vuosien kuluessa ollut kuvaava näytelmä parapsykologian sivulla. Ensin siellä oli kömpelö skeptinen katsaus parapsykologian historiaan Suomessa ja vahvasti skeptisesti vinoutunut näkemys parapsykologiasta. Niin kirjallisuus- kuin linkkiluettelokin sisälsi pelkästään skeptisiä lähteitä.

Sitten sinne jotkut kävivät lisäämässä myös muutaman viittauksen parapsykologiseen tutkimukseen ja rajatietoon. Skeptikot kävivät varsin vikkelästi siivoamassa lähes kaiken pois ja kirjoittivat vain suppean skeptisen katsauksen parapsykologiaan. Kaikki lähdeviitteet olivat taas skeptisiä lukuun ottamatta Suomen Parapsykologisen Tutkimusseuran sivujen linkkiä.

Seuraavassa vaiheessa joku kävi laittamassa sivun uuteen uskoon esittelemällä parapsykologiaa varsin asiallisesti ja laittamalla lähdeluetteloon ja linkkeihin viittauksia parapsykologian tutkimukseen. Tasapuolisuuden vuoksi siellä oli myös skeptistä aineistoa, jota aivan aiheellisesti myös arvosteltiin. 17.12.2011 skeptikot olivat taas käyneet siivoilemassa. Parapsykologian tieteellisestä kirjallisuudesta, tutkimuksesta ja sen tuloksista ei kerrottu mitään.

Nyt, päivityshetkellä, artikkeli on viittauksineen melko laaja, mutta kokonaisuus on skeptinen eikä parapsykologian tutkimus tule alkuunkaan riittävästi esille. Myös muutaman selvän asiavirheen huomasin, mutta enpä lähde yrittämään niiden korjaamista.

Englanninkielinen Wikipedia on samanlaisessa vartioinnissa, mutta siellä parapsykologian artikkelia ei ole mahdollista pitää yhtä yksipuolisena kuin Suomessa. Kansainväliset skeptikot ovat käynnistäneet Wikipedia-projektin nimeltä "Guerrilla Skepticism" eli sissiskeptismi skeptisten ihmisten imagon parantamiseksi ja huuhaan torjumiseksi, linkit (1) ja (2). Suomessa tietenkin otetaan mallia isommista kuvioista.

Tässä vaiheessa voidaan todeta, että englanninkielisessä Wikissä sissiskeptismi on nimensä mukaisesti tuottanut tehokkaasti hyvin skeptisiä tuloksia. Valitettavinta on se, että mukana on erittäin selviä asiavirheitä, joita kukaan ei pääse korjaamaan. Sissit poistavat korjaukset välittömästi ja jopa kokonaan estävät kyseisen korjaajan pääsyn kirjoittamaan Wikiin mitään muutakaan, linkit (3) ja (4).

Wikipedian skeptinen vartiointi tietenkin tapahtuu tieteen ja valistuksen nimissä ja skeptikkojen tietämättömyyden ja maailmankuvan yksipuolisuuden vuoksi epäilemättä myös enimmäkseen vilpittömin mielin. Kuitenkin sisällön tiukka sääntely tuntuu melkoiselta ylivoimaväkivallalta. On kummallista, että parapsykologian Wiki-sivulla ei saa olla suoria viittauksia parapsykologian akateemiseen tutkimukseen ja on kovin valitettavaa, että tieteen edustajat eivät näytä huomaavan siinä mitään epäilyttävää.

Kun Wikipedian kohdalla tilanne on tällainen ja uushenkisyyden harrastajatkaan eivät asiaa paljon paranna, niin suomen kielellä on olemassa kovin vähän asiallista tietoa parapsykologiasta. Sitä puutetta paikkaamaan tämä blogi on perustettu.


Linkkejä


1. Wikapediatrician Susan Gerbic discusses her Guerrilla Skepticism on Wikipedia project
http://www.csicop.org/specialarticles/show/wikapediatrician_susan_gerbic_discusses_her_guerrilla_skepticism_on_wikiped

2. Susan Gerbic - Guerrilla Skepticism