perjantai 31. heinäkuuta 2009

Uushenkisyys


Päivitetty 16.9.2020

Muutin tämän jutun alkuperäisen nimen "New Age" nimeksi "Uushenkisyys", koska se nimitys näyttää olevan valtaamassa alaa. Nimitysten "uushenkisyys" ja "rajatieto" merkitysten väliseen suhteeseen minun on vaikeata ottaa kantaa. Joka tapauksessa rajatiedon lehdissä ja kirjoissa sisältö on enimmäkseen uushenkisyyttä. Monet ovat kuitenkin sitä mieltä, että vastaavuus ei ole kovinkaan täydellinen. Uushenkisyys on nykyään myös liiketoimintaa, joka antaa toimeentulon suurelle joukolle alan palveluiden ja tavaroiden tarjoajia.

Skeptikot eivät heidän kanssaan käymissäni keskusteluissa ole tehneet eroa tieteellisen parapsykologian ja uushenkisyyden välillä.


Uushenkisyyden määrittelyä

New Age -liikettä määritellään suomalaisessa Wikipediassa seuraavasti:
New Agesta on esitetty monenlaisia määritelmiä, eikä tutkimuksessa ole vielä yksimielisyyttä parhaasta määritelmästä. New Agella on tutkimuksessa tarkoitettu joukkoa erilaisia henkisyyteen liittyviä ilmiöitä, kuten astrologia, tarot, kanavointi, mediumismi, jooga sekä monet vaihtoehtoiset hoitomuodot. Etenkin alkuvaiheissaan 1970-luvulla New Age nähtiin liikkeenä, sillä sen on katsottu muistuttavan muita laajoja sosiaalisia liikkeitä kuten rauhanliikettä tai ympäristöliikettä. Nykyisin New Age voidaan määritellä joko liikkeeksi, joukoksi liikkeitä tai kulttuuriseksi ilmiöksi. Keskustelua käydään myös siitä, onko New Age uskontoa, aitoa henkisyyttä tai kumpaakaan. Jotkut nimittävät New Agea sekularisoituneeksi uskonnollisuudeksi. Määrittelyä vaikeuttaa ilmiön monimuotoisuus ja uskonnon määrittelyn ongelmat.
Wikipedian määritelmä on mielestäni hyvä. Merkillistä, että sissiskeptikot ovat jättäneet Wikipedian artikkelin näin neutraalin asiallisen sävyiseksi.


Uushenkinen maailmankuva

Yritän luonnostella uushenkistä maailmankuvaa vain yleisimpien, karkeiden mielikuvien avulla.

Tämän maailmankuvan mukaan ehkä kaikki maailmankaikkeuden planeetat ovat älyllisten olentojen asuttamia. Se on mahdollista siksi, että nämä olennot ovat hyvin monenlaisia eivätkä kaikki elä aineellisella tasolla. Valon nopeus ei ole näitä olentoja rajoittava tekijä. Avaruusolennoilla on enemmän tai vähemmän aineellisia aluksia, joilla lukemattomat ihmiset ovat jo vierailleet. Heille on tehty tuskallisiakin lääketieteellisiä kokeita, mutta yleensä hyvässä tarkoituksessa. Monet ovat jatkuvasti yhteydessä näihin avaruuden olentoihin.

Eritaajuiset värähtelyt määrittelevät niin sanotut olemisen tasot. Tasot ovat tavallaan sisäkkäisiä, joten ihminenkin vaikuttaa koko ajan useammalla tasolla. Aineen taso on karkein ja matalin. Kaikki on vain energiaa, joka ilmenee eri tavoilla.

Elävät olennot ovat jälleensyntyviä ja kehittyvät syntymästä toiseen yhä korkeammille henkisille tasoille. Karman laki vaikuttaa, että jokainen saa tarkalleen ansionsa mukaan. Henget vaihtelevat syntymäplaneettoja henkisen kehityksen tarpeiden mukaan. Ennen uutta syntymää sielu tekee sielunsuunnitelman, jota sitten lähtee toteuttamaan uudessa kehossaan. Jokaisella ihmisellä on henkiopas, joka auttaa tässä henkisessä kehityksessä. Opas voi vaihtua tarpeen mukaan.

Maapallolla on monenlaisia näkymättömiä olentoja, esimerkiksi kuolleiden ihmisten henkiä, enkeleitä, luonnonhenkiä, tonttuja, avaruusolentoja ja yksisarvisia. Aisteiltaan herkät ihmiset voivat niitä nähdä ja olla niihin älyllisessä yhteydessä. Ne voivat joskus näyttäytyä myös sellaisille, jotka eivät niitä yleensä näe.

Uushenkisyyden maailmankuvaan kuuluu edellä lueteltujen lisäksi suuri määrä käsitteitä ja asioita, esimerkiksi mediumismi, kanavointi, jooga, astrologia, tarot, tsakrat, synkronisiteetit, homeopatia ja Atlantis sekä monet vaihtoehtoiset hoitomuodot. Lisäksi kerrotaan energiasta ja värähtelyistä, jotka kuitenkin ovat jotain henkisempää kuin fysiikassa määritellyt suureet. Joitakin tieteellisiä käsitteitä on myös otettu mukaan, esimerkiksi kvantit ja perimän DNA.

Uushenkisyyden harrastajien mukaan nykytiede on väärässä ihmisen kehityksen suhteen. Jo miljoonia vuosia sitten on ollut ihmisiä, jotka ovat hallinneet tekniikkaa ja osanneet käyttää levitaatiota apunaan suurten kivien nostelussa.

Uushenkisyyden maailmankuvasta saa käsityksen nimimerkki Shadow Cameran haastatteluvideoilta (Linkki 1) ja myös nimimerkki Kuparikettu tarjoaa videoillaan kattavan esittelyn (Linkki 2). Avaruudellisista asioista saa kuvan Shadow Cameran Tähtitunti-sarjasta.


Henkinen kehitys

Uushenkisyyden tärkeimpänä päämääränä näyttää olevan henkinen kehitys, jonka tärkeä työkalu on meditaatio. Suomenkielisessä Wikipediassa meditaatiota luonnehditaan seuraavasti:
Meditaatio on harjoitus, jossa yksilö kehittää sisäänpäin kääntyneen itsetarkkailun muodossa omaa mieltänsä, tai harjoittaa erilaisten tietoisuuden tilojen saavuttamista. Päämääränä voi olla saavuttaa jotain hyötyä, oppia tiedostamaan mielen sisältö ilman että samastuu siihen, tai pelkkä harjoitus itsessään voi olla jo päämäärä.
Kupariketun mukaan meditoinnilla eli mietiskelyllä pyritään sisäiseen eheytymiseen. Henkistä kehitystä edistetään hänen mukaansa myös liikunnalla, terveellisellä ruokavaliolla sekä hengitys- ja rentoutusharjoituksilla. Ohjatut meditointiharjoitukset aloitetaan yleensä rentoutuksella ja usein ne jatkuvat selvillä hypnoottisilla suggestioilla. Suositellut itsenäiset samantyyppiset harjoitukset ovat vastaavasti autohypnoosia.

Avuksi käytetään myös erilaisia tarjolla olevia terapioita, joita auttajat ovat oppineet monilla kursseilla. Sisäisen eheytymisen saavuttaminen edellyttää itsensä tuntemisen oppimista.


Kokemuksista

Shadow Cameran haastatteluista selviää, että monen ihmisen henkinen elämä on saanut alkunsa jo lapsuudessa koetuista kokemuksista. Heistä on voinut tulla näkijöitä, jotka lähes koko elämänsä ajan aistivat enemmän kuin tavalliset tallaajat. Myös myöhemmän iän oudot kokemukset ja kuolemanrajakokemukset johtavat usein henkisyyden pariin. Jotkut ovat saaneet elämää muuttavan kokemuksen jollakin kurssilla, jolle ovat sattumalta tai "sattumalta" osallistuneet. Uushenkisistä julkaisuista ja kursseilta monet ovat sitten saaneet teoreettista selitystä kokemuksilleen.

Pidän hyvin merkillisenä sitä, että lapsilla on monimutkaisia spontaaneja kokemuksia, jollaisia ei ole vielä voinut ehtiä oppia ympäristöstä. Nämä kokemukset toistuvat merkillisen samantyyppisinä, kuten esimerkiksi ufosieppauksina ja jälleensyntymismuistojen esiin tulona. Monet kertovat pieninä lapsina nähneensä aikuisista sellaisia asioita, joita heidän ei olisi ollut mahdollista saada tietoonsa normaalitietä. Niitä he sitten varomattomasti möläyttelivät julki ja saivat siitä nuhteita. He myös näkivät ympärillään olentoja, joita muut eivät nähneet ja joista vanhemmat kielsivät höpsimästä. He jopa näkivät tulevia tapahtumia. Aikansa he luulivat, että kaikki näkevät samalla tavalla. Kun heidän juttujaan oudoksuttiin, niin monet lopettivat niiden kertomisen.

Uushenkisyyden harrastajat tuntuvat usein olevan aisteiltaan hyvin herkkiä ja heillä on vahvoja intuitioita. He ilmeisesti myös pääsevät helposti mukaan esimerkiksi ohjattuun meditaatioon ja annettuihin suggestioihin.

Kerrotuissa kokemuksissa olisi paljon tärkeätä tutkimista parapsykologian ja ufologian kenttätutkijoille, sillä mukana on epäilemättä myös aitoja psi-kokemuksia. Valitettavasti näistä ei kuitenkaan saada laadukasta tutkimusaineistoa mahdollisille havaintojen kerääjille. Lähes poikkeuksetta kokijat eivät tee tuoreeltaan muistiinpanoja eivätkä dokumentoi tapahtumia millään muullakaan tavalla. Perusteluna olen joskus nähnyt kirjoitettavan, että heillä ei ole tarvetta todistella kokemuksiaan kenellekään muulle – riittää kun he itse tietävät mistä on kysymys. Heitä ei liikuta se seikka, että maailma olisi hyvin erilainen paikka, jos valtavirran tieteissä yleisesti hyväksyttäisiin psi-ilmiöiden olemassaolo ja ilmiöitä tutkittaisiin nykyistä laajemmin.


Kriittisyyden puute

Uushenkisyyden piirissä uskotaan yleisesti asiat sellaisinaan, ilman tulkintamahdollisuuksien huomioimista ja ilman vertailuja ja tarkistuksia. Periaatteena on usein, että mikä tuntuu sydämessä hyvältä, se on totta, tai että intuitio on totta. Toisinaan näin kyllä onkin, mutta valitettavasti ei aina. Monet pitävät päässään kuulemiaan ääniä henkimaailmasta tai avaruusolennoilta tulevina, vaikka muitakin mahdollisuuksia on olemassa. Varsin yleisinä esiintyviä harhoja ja tavallisten ilmiöiden väärintulkintoja pidetään tarpeettoman usein "yliluonnollisina" ilmiöinä.

Opettajilta saatua tietoa, kanavoitua tietoa ja jopa kansantarinoiden tietoa yksinkertaisista aineellisista asioista pidetään uushenkisyydessä toisinaan luotettavampana kuin tieteellisesti todettuja asioita. Perusteluna on joskus se, että tiede muuttuu aikojen kuluessa, mutta ikuiset totuudet eivät milloinkaan muutu. Näin perustelevat eivät ole ymmärtäneet kahta asiaa – mahdollisuutta tietojen erilaisiin tulkintoihin ja tieteen kehityksen luonnetta. Tieteeseen kuuluu asioiden ymmärtämisen jatkuva tarkentuminen uusien havaintojen ja teorioiden seurauksena. Suuret murrokset ovat harvinaisia, mutta niitäkin on tapahtunut. Hyvin tehtyä tieteellistä työtä ei tarvitse mitätöidä, vaan sen arvo säilyy, ainakin kyseiseen historialliseen tilanteeseen suhteutettuna.

Kriittisen arvioinnin puuttuminen aiheuttaa sen, että uushenkisyyteen uskova on usein helposti huijattavissa. Vuonna 2001 Suomessakin oli esillä "maailman parhaan selvänäkijän" Maria Duvalin läpinäkyvä kansainvälinen huijaus. Tapauksesta on tietoja englanninkielisessä Wikipediassa (Linkki 3). Duvalin ensin ilmaisten ja jatkossa postiennakolla maksettujen kirjeiden ja lopulta uhkaus- ja kiristyskirjeiden piti olla henkilökohtaisen katsomisen tuloksia. Huijaus oli siten läpinäkyvä, että henkilökohtaisesti allekirjoitetut kirjeet olivatkin selvästi tietokoneella tuotettuja tekstejä. Myös kirjeissä esitetyt näkemiset olivat niin ympäripyöreitä ja Duvalin omakehu niin vahvaa, että sen olisi pitänyt herättää epäilyksiä.

Jos Duvalin kirjeiden tilaajat olisivat keskenään vertailleet saamiaan kirjeitä, niin he olisivat huomanneet, että ne olivat tilaajan tiedoin varustettuja identtisiä joukkokirjeitä. Huijaus kuitenkin tuotti Suomessakin 30 000 asiakasta julkisuudessa olleiden arvioiden mukaan. Itsekin autoin puhelimitse erästä vähävaraista kysyjää säästämään 70 mk, kun sanoin, että hänen ei pidä lunastaa kahta postissa odottavaa kirjettä.

Kentällä esiintyy meedioita ja selvänäkijöitä, jotka ovat pelkkiä rahastavia huijareita. Heidän käyttämänsä menetelmä on ns. kylmäluenta, jossa näkijä kokemuksensa pohjalta esittää yleisluontoisia ehdotuksia ja epämääräisiä kysymyksiä. Kun asiakas vastaa ja antaa täsmennyksiä asioihin, niin näkijä syöttää tiedot takaisin ikään kuin ne olisivat hänen omia näkemisiään. Myöhemmin asiakas sitten valitettavan usein kertoo, että "hän tiesi kaiken elämästäni", vaikka näkijän ei itse asiassa tarvinnut tietää yhtään mitään. Menetelmästä on olemassa skeptinen lyhyt video, jolla menetelmää esitellään (Linkki 4).

Seura-lehden artikkelissa eräs katumapäälle tullut, jonkin nimeämättömän yrityksen palkkalistoilla ollut näkijähuijari kertoo työstään, linkki (5). Se on korutonta kertomaa yksinäisistä ja kärsivistä ihmisistä, jotka vain haluavat uskoa.

En kuitenkaan kannata tämän huijarin esittämää täydellistä näkijöiden nollaamista. Kenttään jonkin verran tutustuneena olen vakuuttunut, että ylivoimaisesti suurin osa itsenäisesti toimivista näkijöistä on vilpitöntä ja rehellistä joukkoa ja suurimmalla osalla heistä on myös aitoa näkemiskykyä, joka ei kuitenkaan useimmiten ole läheskään niin erehtymätöntä kuin kerrotaan.Epäilyttäviä uskomuksia

On olemassa monia aineellisia asioita, joista uushenkisyydessä pidetään omista lähteistä saatuja tietoja parempina kuin tieteen tarjoamia käytännön tosiasioita. Esimerkiksi väitetystä planeetta Nibirusta eli planeetta-X:stä tai Auringon viereen muodostumassa olevasta uudesta aineellisesta auringosta annettuja tietoja ei tarkisteta tähtitieteilijöiltä, 24-säikeisestä DNA:sta ei kysytä biologeilta eikä ontosta tai suuria asumisonkaloita sisältävästä maapallosta kysytä geologien mielipidettä, joka olisi varmistettua oikeata tietoa. Toisinaan perusteluna on se, että tieteentekijöiden uskotaan syystä tai toisesta salaavan oikeita tietoja suurelta yleisöltä.

Kuten on meillä kaikilla, niin myös uushenkisen maailmankuvan omaksuneen on vaikeata luopua käsitystensä paikkansa pitämättömistä osista edes äärimmäisen selvien käytännön tosiasioiden edessä. Perustavaa laatua olevista ideoista luopuminen on kovin tuskallista ja siksi maailmankuvan korjauksia näyttääkin tapahtuvan harvoin. Itse olen muutaman kerran joutunut luopumaan uskomuksistani. Se oli kovin tuskallista, joten olen oppinut varomaan perusteettomien uskomusten syntymistä itselleni.

Olen löytänyt netistä kolme omakohtaisesti kerrottua tapausta täydellisestä kääntymisestä uushenkisyydestä skeptismiin. Yksi kääntymys on melkoista nuorisosekoilua ja yhtä hyvää tapausta en enää löytänyt. Yhden tapauksen linkki toimii edelleen (Linkki 5), joten suosittelen siihen tutustumista. Juttu on ilmeisesti kirjoitettu niin pian kääntymyksen jälkeen, että siinä mielestäni ihannoidaan skeptismiä liian kritiikittömästi.

Aikaisemmin pidin uushenkisyyden edustajien viittauksia Atlantikseen vain henkisinä tulkintoina, koska mielestäni oli sula mahdottomuus, että yhden uponneen saaren korkeasta teknisestä kulttuurista ei olisi näkyvissä mitään jälkiä mantereilla. Olen kuitenkin huomannut, että tällaisia jälkiä on olemassa, vaikka valtavirran arkeologit niiden tärkeän merkityksen kiistävätkin. Jäljet ovat kuitenkin avoimesti kaikkien nähtävillä historiallisilla paikoilla ja museoissa eri puolilla maailmaa. On käsittämätöntä, miten kivi- ja pronssikauden ihmiset olisivat saaneet sellaista aikaan kuparitaltalla, kivivasaralla ja muulla ajan tekniikalla. Olen perustanut toisen blogin näiden ihmeiden esittelemiseen. Ansiokkaimmin tällaisia jälkiä mielestäni esitellään linkin (7) YouTube-kanavalla.

- - -
Tämä juttu voi joidenkin mielestä olla vinoutunut materialistiseen ja skeptiseen suuntaan. Materialismi aiheutuu luonnontieteellisestä perustastani ja siitä, että minulla ei ole ollut valveilla muuntuneita tietoisuudentiloja eikä vahvoja intuitioita. En kuitenkaan kiellä erittäin vahvojen ja toistaiseksi huonosti tunnettujen henkisten voimien olemassaoloa.

Ohjattu meditointi ei minulla toimi, koska en saa suggeroituja tuntemuksia ja mielikuvia. Itsetuntemusta ja henkistä kehitystä arvostan suuresti, joten uushenkisyyden terapeutit parhaimmillaan tekevät mielestäni arvokasta työtä ihmisten auttamiseksi.


- - -
Linkkejä

1. Shadow Cameran YouTube-kanava
https://www.youtube.com/channel/UCfvxYaBKSjeaJd_j-Suk87g

2. Kupariketun YouTube-kanava
https://www.youtube.com/channel/UCU31leKGEEtYXztVORlmvVA

3. Maria Duval scam
https://en.wikipedia.org/wiki/Maria_Duval_scam

4. Ville Mäkipelto: MITEN SELVÄNÄKIJÄT & SAARNAAJAT TIETÄVÄT ASIOITA IHMISISTÄ?
https://www.youtube.com/watch?v=tqGXFyfEhu0

5. Aarno Malin: Rahat pois herkkäuskoisilta! Entinen ”selvänäkijä” tunnustaa: ”Kaikki me puhelinennustajat olemme huijareita”
https://seura.fi/asiat/tutkivat/katuva-puhelinennustaja-nain-huijasin-ihmisia-uskomaan-povauksiini/

5. Karla McLaren: Bridging the Chasm between Two Cultures
Skeptical Inquirer Volume 28.3, May / June 2004
https://www.csicop.org/si/show/bridging_the_chasm_between_two_cultures

6. UnchartedX-kanava
https://www.youtube.com/channel/UC2Stn8atEra7SMdPWyQoSLA

2 kommenttia:

 1. Tuo New Agen rajaus on todellakin vaikeaa.
  Osin voisin pitää itseäni osana New Age-väkeä, mutta on siinä touhussa niin paljon asioita, joita itse en allekirjoita.

  Kaksi eri New Agen kannattajaa voivat olla täysin erilaisia ja omata täysin erilaiset maailmankuvat. New Age on ehkä turhankin "avoin", mutta se taitaakin olla sen tarkoitus.

  Enemmän siis sanon itseäni panteistiksi vaikkapa.

  Ps. Mielenkiintoinen blogi!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos kommentistasi, Jani! Alaa hyvin tuntevana olet oikeassa. Poistin päivityksessä tuon sanonnan New Age -väki.

   Poista