perjantai 31. heinäkuuta 2009

New Age

New Age -liikettä esitellään suomalaisessa Wikipediassa seuraavasti:
New Age (engl. uusi aikakausi) on länsimaisen kulttuurin piirissä vaikuttava laaja uskonnollishenkinen liike, jonka luonteenomaisena piirteenä on yksilöllinen ja monista eri lähteistä ammentava henkinen kehitys. Uudella aikakaudella tarkoitetaan astrologista Vesimiehen aikaa, erotuksena vanhaan Kalojen aikaan. Liikkeellä ei ole varsinaista yhteistä johtoa tai oppijärjestelmää, vaan se on pikemminkin erilaisten henkisten etsijöiden yhteenliittymä. Monet New Agen harjoittajat eivät itse käytä toimintaansa viitatessaan New Age -nimitystä. Liikettä pidetään myös kristinuskolle vieraana ja vihamielisenä.

Käsitteen 'New Age' ja suomalaisen nimityksen 'rajatieto' merkityksen mahdollisesta vastaavuudesta en osaa sanoa mitään. Joka tapauksessa rajatiedon nimellä kulkevissa lehdissä ja kirjoissa sisältö on lähes kokonaan New Agea. Monet ovat kuitenkin sitä mieltä, että vastaavuus ei ole kovinkaan täydellinen. New Agen rajat ovat niin epämääräiset, että pyrin esittelemään karkeasti vain tyypillisimpiä piirteitä.

New Age -väen tärkeimpinä päämäärinä näyttää olevan hyvä olo ja henkinen kehitys, joita edistetään sopivalla ravinnolla, ruumiinkulttuurilla ja mietiskelyllä. Lisäksi käytetään avuksi psyykkisiä näkijöitä ja lukemattomia erilaisia terapioita. Maailmankuva syntyy alan auktoriteettien kertomasta tiedosta, kanavoidusta tiedosta ja kansantarujen sisällöstä. New Age on nykyään laajaa liiketoimintaa, joka antaa toimeentulon suurelle joukolle alan palveluiden ja tavaroiden tarjoajia.

Opettajilta saatua tietoa, kanavoitua tietoa ja jopa kansantarinoiden tietoa pidetään New Agessa luotettavampana kuin tieteellisesti todettuja asioita. Perusteluna on se, että tiede muuttuu aikojen kuluessa mutta ikuiset totuudet eivät koskaan muutu. Arvellaan, että kyllä tieteen edustajatkin joskus tulevaisuudessa löytävät asiat, jotka henkisesti kehittyneet viisaat ovat aina tienneet. Näin ajattelevat eivät ole ymmärtäneet tieteen kehityksen luonnetta. Siihen kuuluu asioiden ymmärtämisen jatkuva tarkentuminen ja täsmentyminen uusien havaintojen seurauksena. Suuret läpimurrot ovat harvinaisia, mutta niitäkin voi tapahtua. Mutta koskaan ei hyvin tehtyä työtä tieteessä ole tarpeen mitätöidä, vaan sen arvo säilyy ainakin kyseiseen historialliseen tilanteeseen suhteutettuna.

New Age -väki uskoo asiat sellaisinaan, ilman tulkintamahdollisuuksien huomioimista ja ilman vertailuja ja tarkistuksia. Periaatteena on usein, että mikä tuntuu hyvältä, sen täytyy olla totta. Jos esimerkiksi kuulee ääniä päässään, niin niiden oletetaan tulevan henkimaailmasta tai tähtiläisiltä. Varsin yleisinä esiintyviä harhoja ja tavallisten ilmiöiden väärintulkintoja pidetään suoralta kädeltä "yliluonnollisina" ilmiöinä.

Kriittisyyden puuttuminen aiheuttaa sen, että New Age -väki on helposti huijattavissa. Muutaman vuoden takainen "maailman parhaan selvänäkijän" Maria Duvalin läpinäkyvä huijaus tehosi julkisuudessa olleiden tietojen mukaan 30 000 asiakkaaseen Suomessa. Meedioiden ja selvänäkijöiden asiakkaat eivät huomaa, että näiden näkijöiden lähes poikkeuksetta käyttämä menetelmä on kokemuksensa pohjalta tehdä arvausluontoisia, epämääräisiä kysymyksiä. Kun asiakas vastaa ja antaa täsmennyksiä asioihin, niin näkijä syöttää tiedot takaisin ikäänkuin ne olisivat hänen omia näkemisiään. Myöhemmin asiakas sitten kertoo, että "hän tiesi kaiken elämästäni ", vaikka näkijän ei itse asiassa ole tarvinnut nähdä yhtään mitään.

Tällä arvostelulla en pyri mitätöimään kaikkia näkijöitä ja heidän antamiaan tietoja. Olen itsekin muutamissa meedioistunnoissa huomannut meedion antavan niin yksityiskohtaisia tietoja, että heidän on ollut pakko tietää jotakin selittämätöntä. Toin esiin vain sen, että New Age -väki näyttää olevan kykenemätöntä arvioimaan näkijöiden aitoutta.

On olemassa lukemattomia asioita, joissa New Age -väki pitää epämääräisistä lähteistä saatuja tietoja parempina kuin tieteen tarjoamia käytännön tosiasioita. Esimerkiksi väitetystä planeetta Nibirusta eli planeetta-X:stä tai Auringon viereen muodostuvasta uudesta aineellisesta auringosta annettuja tietoja ei tarkisteta tähtitieteilijöiltä. 24-säikeisestä DNA:sta ei kysytä biologeilta eikä ontosta tai suuria asumisonkaloita sisältävästä maapallosta kysytä geologeilta asiantuntijan mielipidettä. Toisinaan perusteluna on se, että tieteentekijöiden uskotaan syystä tai toisesta salaavan oikeita tietoja suurelta yleisöltä.

Olemassa olemattomien asioiden tarkistamista vastaan käytetään suojana niiden tekemistä epämääräisiksi. Tarvittaessa ne ovatkin toisella tasolla, niiden värähtelytaajuus vähän eroaa tai ne ovat muuten vain näkymättömissä. Tapahtumat voivat olla kvanttihyppyjä, jotka eivät vielä näy mutta taatusti tulevat esiin lähitulevaisuudessa.

New Age -väki askaroi koko ajan myös parapsykologian tutkimusalaan kuuluvien asioiden parissa ja heillä epäilemättä on toisinaan myös aitoja psi-kokemuksia. Valitettavasti näistä ei kuitenkaan saada laadukasta tutkimusaineistoa mahdollisille havaintojen kerääjille. Lähes poikkeuksetta kokijat eivät tee muistiinpanoja eivätkä dokumentoi tapahtumia millään muullakaan tavalla eikä heillä myöskään ole silmää tärkeille yksityiskohdille. Perusteluna on, että heillä ei ole tarvetta todistella kokemuksiaan kenellekään muulle, riittää kun he itse tietävät mistä on kysymys. Heitä ei liikuta se seikka, että maailma olisi hyvin erilainen paikka jos valtavirran tieteissä yleisesti hyväksyttäisiin psi-ilmiöiden olemassaolo ja ilmiöitä tutkittaisiin nykyistä laajemmin.

New Agen maailmankuvaan uppoutuneen on hyvin vaikeata luopua käsitystensä paikkansa pitämättömistä osista edes äärimmäisen selvien käytännön tosiasioiden edessä. Perustavaa laatua olevista ideoista luopuminen on kovin tuskallista ja siksi näitä muutoksia näyttääkin tapahtuvan harvoin. Olen löytänyt netistä kaksi tällaista omakohtaisesti kerrottua tapausta, joihin kannattaa tutustua:

http://www.csicop.org/si/2004-05/new-age.html
http://www.skepticreport.com/newage/confessionswoo.htm

tiistai 7. heinäkuuta 2009

Parapsykologian kenttä
Päivitetty 5.6.2018

Kautta aikojen on kerrottu merkillisistä selittämättömistä tapahtumista, joita on voinut sattua kenelle hyvänsä. Lisäksi on ollut ja edelleen on henkilöitä, jotka kertovat saavansa tietoa menneistä ja tulevista tai kaukana parhaillaan tapahtuvista asioista. Monet kertovat näkevänsä kuolleiden henkiä ja voivansa välittää tietoja henkimaailmasta. 

Parapsykologian järjestelmällinen tieteellinen tutkimus lähti liikkeelle spontaanitapausten keräilyllä ja tarkistuksilla sekä meedioiden tutkimisella. Mitä ilmeisimmin haluttiin tieteen keinoin osoittaa henkimaailma ja kuolemanjälkeinen persoonallisuuden jatkuminen käytännön tosiasioiksi. Muutamassa kymmenessä vuodessa tuli selväksi, että tuon tavoitteen toteuttaminen oli mahdotonta. Optimistisissa odotuksissa jouduttiin pettymään ensimmäisen kerran ja sen jälkeen on tullut muutamia pettymyksiä lisää.


Parapsykologian käsitteistä

Parapsykologian tieteellisen tutkimuksen alkuaikoina tutkimusalaa nimitettiin psyykkiseksi tutkimukseksi, Psychical Research. Myöhemmin nimitykseksi vakiintui parapsykologia. Tutkittavia ilmiöitä nimitettiin aluksi paranormaaleiksi ilmiöiksi. Paranormaalius on kuitenkin laaja ja vaikeasti normaalista erotettavissa oleva käsite ja se on vapaan arkikäytön vuoksi saanut hiukan epäilyttävän maineen. Siksi tutkijat ottivat käyttöön rajatumman ja neutraalimman käsitteen psi-ilmö, jonka takana olisi tuntematon tekijä psi.

Mahdollisimman yksinkertaisesti määriteltyinä psi-ilmiöitä on kahdenlaisia – selittämättömällä tavalla saatu tieto (ESP) ja selittämättömät fysikaaliset ilmiöt eli psykokinesia (PK). Nimensä mukaan PK tapahtuu olosuhteissa, joissa ihmisen psyykellä on jotakin tekemistä ilmiön kanssa. Psi:n määrittelyssä on heikkoutena se, että siinä käytetään kriteerinä vain negatiivisuutta eli selittämättömyyttä. Psi-ilmiöiden taustamekanismit ovat aistihavaintojen tavoittamattomissa ja vain näiden mekanismien lopputulokset ovat aistein havaittavissa.

Koska psi-ilmiöiden taustaprosessit tapahtuvat pimennossa, niin ilmiöiden nimettyjä osa-alueita on syytä pitää vain alustavana jaotteluna. Yksittäiselle ilmiötyypille voidaan keksiä useampia selitysmalleja. Esimerkiksi telepatia voisi olla 'lähettäjän' psykokinesiaa 'vastaanottajan' aivoissa, 'vastaanottajan' selvänäköä 'lähettäjän' aivoista, 'vastaanottajan' ennaltatietämistä tulevista tarkistuksista tai 'vastaanottajan' psykokinesiaa 'lähetettävän' aiheen valinnassa. Jälleensyntymismuistot voisivat olla peräisin todellisesta jälleensyntymisestä, super-ESP:tä tai 'edellisen persoonallisuuden' hengen possessiovaikutusta.


Spontaanitapaukset

Spontaanitapauksista on kolme juttua täällä: Spontaanitapauksista, Spontaani-ilmiöitä  ja Yhteensattumia. Tärkeimmät massatiedottajat ovat viime vuosikymmeninä varoneet julkaisemasta spontaanitapauksista neutraaleja uutisia ja vakavamielisiä yhteenvetoja. Syynä lienee ollut hyvinkin aiheellinen pelko, että muuten tulee leimatuksi huuhaa-tiedottajaksi, ja siksi on ollut turvallisinta tuoda esiin vain skeptisiä näkökantoja. Parina viime vuotena tilanne Suomessa on selvästi muuttunut, kuten olen kaavaillut täällä.

Parapsykologian tutkijat ovat muutaman vuosikymmenen ajan vain vastaanottaneet kertomuksia spontaanitapauksista, mutta sen jälkeen niistä ei ole kuulunut mitään. Parapsykologit ovat valitettavan paljon laiminlyöneet tapausten kenttätutkimusta enkä ole viime vuosilta löytänyt heidän julkaisemiaan tapauskokoelmia tai yhteenvetoja tapauksista.

Spontaanitapauksina kerrotaan yleensä arkipäivän ilmiöitä kuten esimerkiksi ennusunia, merkillisiä yhteensattumia ja pikkuesineiden siirtymisiä. Vahvojakin ilmiöitä esiintyy, esimerkiksi apportteja ja raskaiden esineiden siirtymisiä. Ihmisen kuoleminen näyttää olevan raju tapahtuma, koska sen ympäriltä kerrotaan paljon psi-ilmiöitä, esimerkiksi vainajan ilmestymisiä tutuille, kellojen pysähtymisiä, kuvien putoamisia ja selittämättömiä ahdistuksen tunteita.

Tarpeellisten tietojen ja keskustelun puuttumisen takia kokijat usein jäävät kokemustensa kanssa yksin ja turhaan pelkäävät kokemuksiaan. Kun kysymys lisäksi toisinaan on arkaluontoisista asioista, niin niistä kertominen on siksikin vaikeaa. Kyseessä on noidankehä, jonka vuoksi spontaanitapaukset ovat yhä pahemmin jääneet pimentoon.

Spontaanitapauksista saadaan eniten irti silloin, kun niitä on kerättynä mahdollisimman suuri hyvin tutkittu joukko ja yksittäisistä tapauksista on käytettävissä tarkkoja ja luotettavia yksityiskohtia. Kenttätutkimuksella pyritään juuri tällaisen aineiston keräämiseen.Zener-kortit, lähde Wikipedia

Kokeellinen tutkimus

Spontaanitapaukset ovat ennalta arvaamattomia, joten niiden olosuhteet ovat huonosti hallinnassa ja tapauksia voidaan tutkia vasta jälkikäteen. Parapsykologian tutkijat huomasivat jo varhaisessa vaiheessa, että psi-ilmiöiden tieteellinen hyväksyntä vaatisi tarkasti kontrolloitua kokeellista tutkimusta. J. B. Rhine aloitti 1930-luvulla laajan ja menestyksekkään kokeellisen tutkimuksen korttien arvauskokeilla, telepatiakokeilla ja PK-kokeilla.

Parapsykologian tutkijat käyttävät kokeellisessa työssään monia tieteen valtavirran menetelmiä kuten esimerkiksi fysiologisia mittauksia, psykologisia testejä ja satunnaisgeneraattoreita. Kokeiden toteutuksessa ja tulosten tarkastelussa käytetään valtavirran tutkimusperiaatteita kuten esimerkiksi kaksoissokkouttamista ja tilastollisia menetelmiä.

Parhaissa tutkimuksissa on tehty ja yhä useammin tehdään kiinteä tutkimussuunnitelma, jonka etukäteen päätetyistä koemääristä ja tilastollisista tarkasteluista ei saa poiketa. Jos huomataan kiinnostavia riippuvuuksia ja muutostarpeita, niin ne voidaan toteuttaa vasta uudessa tutkimuksessa. Douglas Stokes (2007) on tehnyt melko laajan katsauksen parapsykologian kokeellisesta tutkimuksesta, linkki (1).

Kokeellinen tutkimus jakautuu karkeasti kahteen tyyppiin – psi-ilmiöiden olemassaolon osoittamiseen tähtäävään tutkimukseen ja "prosessiorientoituneeseen" eli ilmiöiden taustamekanismien selvittämiseen tähtäävään tutkimukseen. Onnistunut prosessiorientoitunut tutkimus tekisi mahdolliseksi mahdollisimman kattavan teorian kehittämisen parapsykologiaan ja antaisi loppujen lopuksi myös parhaan näytön ilmiöiden olemassaolon osoittamiseksi.

Ongelmat ovat kuitenkin vaikeita eikä tieteen valtavirtaa vakuuttaneita koetuloksia ole toistaiseksi saatu. Kokeellinen tutkimus tuottaa useimmiten kovin heikkoja vaikutuksia, mikä edellyttää suuria koemääriä ja niiden tilastollista tarkastelua. Tilannetta huonontaa lisäksi "psi-missing" eli joidenkin koehenkilöiden järjestelmällisesti väärät arvaukset. Tämä ilmiö vaatii entistäkin suurempia koemääriä signaalin erottamiseksi hälystä.

Prosessiorientoitunut tutkimus on tuottanut joitakin alustavia tuloksia. Esimerkiksi on huomattu, että parhaita koetuloksia yleensä tuottavat psi-ilmiöiden olemassaoloon uskovat koehenkilöt, myönteinen ja kannustava ilmapiiri kokeissa ja kokeenjohtajien vahva motivaatio.

Viime vuosikymmeninä on kokeellisesti tutkittu paljon parapsykologiaan liittyvää psykologiaa, kvantti-ilmiöitä ja mikro-PK:ta. Parapsykologia on hiljalleen näivettynyt rahoituksen puutteesta ja sen asema itsenäisenä tieteenalana alkaa olla uhattuna (https://parapsykologia.blogspot.fi/2011/05/parapsykologialla-menee-huonosti.html). Parapsykologit eivät ole saaneet sanomaansa uskottavaksi tieteen valtavirran edustajien keskuudessa eikä merkkejä paremmasta ole mielestäni näkyvissä. Suuri yleisö puolestaan tuskin on kovinkaan kiinnostunut hankalan monimutkaisista koejärjestelyistä ja tuloksista, joissa todetaan, että joka 20 000:s bitti edusti psi-ilmiötä ja loppu oli satunnaiskohinaa.

Parapsykologian kokeellisen tutkimuksen yhteydessä esiintyy melko paljon myös oheistutkimusta, esimerkiksi tutkimusta ihmisten uskomuksista ja psykologisesta suuntautuneisuudesta sekä keskustelua vilpin mahdollisuuksista ja niiden poissulkemisesta. Anomaalinen psykologia ??


Parapsykologia tieteenä

Skeptikot ovat mm. Wikipedian välityksellä onnistuneet leimaamaan parapsykologian pseudotieteeksi. Myöskään tieteen valtavirta ei tunnista eikä tunnusta psi-ilmiöiden olemassaoloa. Olen tarkastellut parapsykologian tieteellisyyttä toisaalla täällä (Onko parapsykologia tiede?).

Parapsykologia on osoittautunut voimakkaita tunteita herättäväksi tutkimusalaksi. Ilmeisenä syynä on se, että siinä ovat kyseessä maailmankuvan perusteet, ja omaksuttujen peruskäsitysten horjuminen on meille kaikille äärimmäisen tuskallista.

Kattavan teorian puuttuminen ei tee parapsykologian tutkimusta mahdottomaksi. Spontaanisti saatuja tietoja, aistein tehtyjä havaintoja, fysikaalisten ilmiöiden tallennettuja vaikutuksia ja saatuja koetuloksia voidaan tutkia mielin määrin. Parapsykologian tutkimus maailmassa on tällä hetkellä kovin vähäistä. Ankaran arvostelun takia kokeiden kaksoissokkoutus on rutiinikäytössä ilmeisesti yleisemmin kuin millään muulla tieteenalalla.

Näyttää siltä, että parapsykologian läpimurto yleisesti tunnustetuksi tieteeksi ei tapahdu tieteen valtavirran aloitteesta. Valtavirralla olisi ollut jo useita vuosikymmeniä aikaa tutustua parapsykologian tutkimukseen, mutta se ei ole sitä tehnyt. Käsittääkseni parapsykologian tilanne ei jatkossakaan parane ilman suuren yleisön taholta tulevaa painetta psi-ilmiöiden tutkimuksen lisäämiseen. Kenttätutkimuksen voimistuminen ja sen tulokset varmasti lisäisivät mielenkiintoa ja veisivät tähän suuntaan.

Parapsykologia näyttää viime vuosina psykologisoituneen yhä enemmän – asia, jota en pidä hyvänä alan tulevaisuuden kannalta. Mutta jonkin verran rahoitusta on saatu, kun parapsykologian sijasta on kerrottu tutkittavan "anomalistista psykologiaa", Anomalistic Psychology.


Linkkejä

1. Douglas Stokes (2007): The Evidence for Psi: Experimental Studies.
Kirjasta "The Conscious Mind and the Material World: On Psi, the Soul and the Self by Douglas M. Stokes (2007-05-15)"
http://www.newdualism.org/papers/D.Stokes/Experimental_Psi.html

sunnuntai 5. heinäkuuta 2009

Parapsykologian linkkejä

Päivitetty 23.7.2018

Parapsykologiaan tutustuminen Internetin kautta on työlästä, koska kyseessä on monipuolinen ja kovin hajanainen tieteenala. Suuri hankaluus on myös se, että parapsykologia rajoittuu uuteen henkisyyteen (New Age) jatkumon välityksellä siten, että ankaran kriittinen tieteellisyys vähitellen muuttuu yhä kritiikittömämmäksi, eikä henkisyys-päässä loogista lähdekritiikkiä esiinny enää nimeksikään. 

Skeptikot pyrkivät mitätöimään parapsykologisen tutkimuksen ja he ovat mm. vesittäneet Wikipedian perusteellisesti. Tästä syystä kaikki parapsykologiaa koskeva tieto on tarkistettava monipuolisesti useammasta lähteestä. Yritän tällä jutulla helpottaa tätä jyvien erottelemista akanoista.


Yleissivustoja

Yleissivustojen avulla pääsee kiinni parapsykologian verkostoon ja lukemaan ilmaiseksi hyvin suuren määrän alan artikkeleita.

Parapsychological Association (PA)
http://www.parapsych.org/

Society for Psychical Research (SPR)
http://www.spr.ac.uk/

Parapsychology Foundation (PF)
http://www.parapsychology.org/

Koestler Parapsychology Unit
https://koestlerunit.wordpress.com/

Annalisa Ventolan blogi
http://publicparapsychology.blogspot.com

Society for Scientific Exploration (SSE)
(muutakin kuin parapsykologiaa)
http://www.scientificexploration.org/

George P. Hansenin kotisivut
http://www.tricksterbook.com/

Dean Radinin blogi (arkistoitu)
Paljon hyvää asiaa parapsykologiasta. En henkilökohtaisesti ole kaikista asioista aivan samaa mieltä kuin Radin – ehkä siksi, että peruskoulutuksemme ovat eri aloilta.
http://deanradin.blogspot.fi/


Vapaasti luettavissa olevaa aineistoa

European Journal of Parapsychology
Julkaiseminen on lopetettu, vanhoja numeroita vapaasti luettavissa.
http://ejp.naturalresourceswellbeing.com/

Journal of Scientific Exploration
http://www.scientificexploration.org/journal-library

PA:n sivuilla ovat vuotuisten kokoontumisten abstraktit, joista voi tarkistaa, mitä aiheita eri vuosina on tutkittu
http://www.parapsych.org/section/24/convention_abstracts.aspx


Tietosanakirjoja

Psi Encyclopedia
https://psi-encyclopedia.spr.ac.uk/

Parapsykologiasta saa käsityksen tutustumalla PA:n FAQ-sivustoon. Esittely ei mielestäni ole paras mahdollinen, koska siinä kuvastuu viime vuosikymmeninä vallinnut psykologian ja mikrotason ilmiöiden suosiminen ja spontaanitapauksien laiminlyöminen.
https://www.parapsych.org/section/36/frequently_asked_questions.aspx

Kysymyksistä on myös vanha suomennos, josta alkuperäiseen sivustoon tehdyt päivitykset puuttuvat.
http://www.pcuf.fi/~msiivola/para2000/perus/parafaq.html


Parapsykologian periaatteita valaisevia artikkeleita ja videoita

Carlos S. Alvarado, Ph.D.: WHAT IS PARAPSYCHOLOGY?
http://www.pflyceum.org/64.html

Lecture by Stephen E. Braude on the Photographs of Ted Serios
http://www.youtube.com/watch?v=V34EjMHzTkg


Parapsykologit ja skeptismi

Skeptical About Skeptics
http://www.skepticalaboutskeptics.org/

PA – Skepticism
https://www.parapsych.org/section/49/skepticism.aspx

Skeptical Concepts
https://sites.google.com/site/skepticalconcepts/home

lauantai 4. heinäkuuta 2009

Miksi tämä blogi?

Päivitetty 18.12.11, 8.9.2013, 2.6.2014 ja 29.10.2014

Parapsykologia on tällä hetkellä tuntematon tieteenala suuren yleisön ja tieteen valtavirran edustajien keskuudessa. Tämän blogin tarkoitus on tehdä aihetta tunnetummaksi tarjoamalla pitkän harrastusaikani kuluessa löytämiäni asioita laajempien piirien luettavaksi. Tämä ei ole tavallinen ajankohtaisblogi, vaan pyrin vähentämään otsikoiden lukumäärää ja asioiden päällekkäisyyttä päivittämällä valmiita juttuja tarpeen mukaan.

Itse olen enemmän kiinnostunut fysikaalisista spontaanitapauksista kuin psykologisluonteisesta kokeellisesta tutkimuksesta. Tämä on väistämättä vaikuttanut juttujeni valintaan ja sisältöön.
Jos joku löytää selvän asiavirheen blogista ja ilmoittaa siitä minulle, niin lupaan korjata virheen kohtuullisessa ajassa. Huomaan korjaustarpeen parhaiten sähköpostistani (okivi at brev.fi), jonne toivon myös saavani ilmoituksia psi-spontaanitapauksista ja varsinkin edelleen aktiivisista poltergeisteista.


Parapsykologia luokittelujärjestelmissä

Parapsykologian jääminen tuntemattomaksi ilmenee selvästi siitä, miten ala sijoittuu kirjakauppojen, kirjastojen ja keskustelufoorumeiden luokitteluketjuissa, esimerkiksi seuraavasti:

1. Suomi24-foorumi
Suomi24 > Keskustelu > Uskonnot & uskomukset > Rajatieto > Parapsykologia
Ja millaisessa seurassa parapsykologia siellä omalla tasollaan onkaan:
Astrologia, Ennustukset, Kummittelu, Kuuhulluus, Magia, Mitä kuoleman jälkeen?, New age, Selvänäkö & ennustaminen, Taikausko, Tarot, Ufot, Vaihtoehtoiset hoidot, Yleistä rajatiedosta.
Parapsykologia on tieteenala, jolla ei ole mitään tekemistä uskontojen, uskomusten ja okkultismin kanssa, paitsi silloin kun parapsykologian tutkijat tarkastelevat niitä tieteellisin menetelmin esimerkiksi vertailutarkoituksessa.

Aika merkillistä on, että skeptismiä puolestaan pidetään tieteellisenä, esimerkiksi Suomi24-foorumissa skeptismi esiintyy tieteen osiossa. Tämä siitä huolimatta, että skeptinen kirjallisuus on kaikkea muuta kuin tieteellistä ja skeptismin näkyvät edustajat taikuri Randi ja Martin Gardner eivät ole tieteen tekijöitä.

2. Kirjamyynti netissä
Free Books > Religion & Spirituality > Occult > Parapsychology.
3. Iconclass-luokittelujärjestelmä

http://www.fng.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vtm/embeds/vtmwwwstructure/15775_iconglasssanasto.pdf
Iconclass on rakenteeltaan hierarkinen luokitusjärjestelmä, jonka avulla on mahdollista ryhmitellä taideteosten ja valokuvien aiheet systemaattisesti.
Parapsykologia sijoittuu tässä kuvien hierarkiassa seuraavasti:
1 Uskonto ja uskomusmaailma
   13 magiikka, yliluonnollisuus, okkultismi
       13D taikuus, loitsiminen (paha silmä, muodonmuutos, parantamiset, jne.)
       13E ennustaminen ~ magiikka
       13F mikrokosmos ~ makrokosmos
       13G taikausko, kansanomaiset uskomukset
       13H parapsykologia

Parapsykologia Suomessa ja Wikipediassa

Suomessa parapsykologian tilanne on kovin huono. Täällä ei ole ainakaan moneen vuosikymmeneen ollut mahdollisuutta yliopistojen puitteissa tutkia psi-ilmiöiden mahdollista esiintymistä muuta kuin epäsuorasti. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi on voitu tutkia "yliluonnolliseen" uskomista tai sen esiintymistä kansantarinoissa. Varmuuden vuoksi näissä muutamissa opinnäytteissä on vähintään ollut pakko mainita, että tutkimuksessa ei oteta kantaa paranormaalien ilmiöiden olemassaolon mahdollisuuteen. Varminta on ollut antaa lukijan ymmärtää, että sellaiset ilmiöt tietenkin ovat pelkkää humpuukia.

Suomalaisessa Wikipediassa on muutamien vuosien kuluessa ollut kuvaava näytelmä parapsykologian sivulla. Ensin siellä oli kömpelö skeptinen katsaus parapsykologian historiaan Suomessa ja vahvasti skeptisesti vinoutunut näkemys parapsykologiasta. Niin kirjallisuus- kuin linkkiluettelokin sisälsi pelkästään skeptisiä lähteitä.

Sitten sinne jotkut kävivät lisäämässä myös muutaman viittauksen parapsykologiseen tutkimukseen ja rajatietoon. Skeptikot kävivät varsin vikkelästi siivoamassa lähes kaiken pois ja kirjoittivat vain suppean skeptisen katsauksen parapsykologiaan. Kaikki lähdeviitteet olivat taas skeptisiä lukuun ottamatta Suomen Parapsykologisen Tutkimusseuran sivujen linkkiä. Seura oli saanut armon ehkä siksi, että sen sivut sisältävät pääasiassa ns. rajatiedon aineistoa, joten ne palvelivat Wikipediassa parapsykologian ja rajatiedon sekoittamista yhdeksi ja samaksi asiaksi.

Seuraavassa vaiheessa joku kävi laittamassa sivun uuteen uskoon esittelemällä parapsykologiaa varsin asiallisesti ja laittamalla lähdeluetteloon ja linkkeihin viittauksia parapsykologian tutkimukseen. Tasapuolisuuden vuoksi siellä oli myös skeptistä aineistoa, jota aivan aiheellisesti myös arvosteltiin. Nyt, 17.12.2011, skeptikot ovat taas käyneet siivoilemassa. Parapsykologian tieteellisestä kirjallisuudesta, tutkimuksesta ja sen tuloksista ei kerrota mitään.

Wikipedian skeptinen vartiointi tietenkin tapahtuu tieteen ja valistuksen nimissä ja tietämättömyyden vuoksi epäilemättä myös vilpittömin mielin. Kuitenkin sisällön tiukka sääntely tuntuu melkoiselta ylivoimaväkivallalta. On kummallista, että parapsykologian Wiki-sivulla ei saa olla suoria viittauksia parapsykologian akateemiseen tutkimukseen ja on kovin valitettavaa, että tieteen edustajat eivät näytä huomaavan siinä mitään epäilyttävää.

Englanninkielinen Wikipedia on samanlaisessa vartioinnissa, mutta siellä parapsykologian artikkelia ei ole mahdollista pitää yhtä yksipuolisena kuin Suomessa. Kansainväliset skeptikot ovat käynnistäneet Wikipedia-projektin nimeltä "Guerrilla Skepticism" eli sissiskeptismi skeptisten ihmisten imagon parantamiseksi ja huuhaan torjumiseksi (Linkki 1). Suomessa tietenkin otetaan mallia isommista kuvioista.

Tässä vaiheessa voidaan todeta, että englanninkielisessä Wikissä sissiskeptismi on nimensä mukaisesti tuottanut tehokkaasti hyvin skeptisiä tuloksia. Valitettavinta on se, että mukana on erittäin selviä asiavirheitä, joita ei kukaan pääse korjaamaan. Sissit poistavat korjaukset välittömästi ja jopa kokonaan estävät kyseisen korjaajan pääsyn kirjoittamaan Wikiin mitään muutakaan (Linkit 1 ja 2).

Kun Wikipedian kohdalla tilanne on tällainen ja rajatiedon harrastajatkaan eivät asiaa paranna, niin suomen kielellä on olemassa kovin vähän asiallista tietoa parapsykologiasta. Sitä puutetta paikkaamaan tämä blogi on perustettu.Linkkejä

1. Wikapediatrician Susan Gerbic discusses her Guerrilla Skepticism on Wikipedia project
http://www.csicop.org/specialarticles/show/wikapediatrician_susan_gerbic_discusses_her_guerrilla_skepticism_on_wikiped

2. Wikipedia - We have a problem (Tumbleman Sheldrake case study)
http://www.skeptiko-forum.com/threads/wikipedia-we-have-a-problem-tumbleman-sheldrake-case-study.381/

3. The Guerrilla Skeptics: Taking Creepy to 11
http://www.skeptiko-forum.com/threads/the-guerrilla-skeptics-taking-creepy-to-11.377/